หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
แผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)

23 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 550)

กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม
 
(22ม.ค.62) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอ ดังนี้
 
1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) : ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ราชอาณาจักรไทย (ไทย) และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม)
 
2. เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในฐานะตัวแทนประเทศไทย จัดทำคำขอรายจ่ายงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณภายในประเทศและต่างประเทศ ในการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดยยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรี เนื่องจากปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติและอยู่ในกรอบนโยบายของฝ่ายความมั่นคง และแผนปฏิบัติการร่วมดังกล่าว มีความเร่งด่วนมาก จะต้องเริ่มปฏิบัติการในห้วงเดือนมกราคม 2562
 
ทั้งนี้ ให้กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 ให้กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
 
โดยเมื่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม ประกาศใช้แล้ว ให้กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปีฯ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไปด้วย
 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการร่วมฯ ระยะ 4 ปี เป็นการกำหนดทิศทางความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำร่วมกันเป็นระยะ 4 ปี โดยใช้ยุทธศาสตร์การผนึกกำลังของสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ในการปิดล้อมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำและกำหนดมาตรการดำเนินการ 7 ประการ ได้แก่
(1) การสกัดกั้นควบคุม สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด
(2) การสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติด
(3) การสกัดกั้นพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดน
(4) การปราบปรามเครือข่ายการผลิตและค้ายาเสพติด
(5) การสกัดกั้นยาเสพติดตามลำแม่น้ำโขง
(6) การสนับสนุนมาตรการและความช่วยเหลือ
(7) การพัฒนาศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยและการพัฒนาระบบ
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์