หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทยเข้าร่วมการบังคับคดีโลก (The World Enforcement Conference)

23 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 444)

กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการบังคับคดีโลก (The World Enforcement Conference) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
พลตำรวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าพบ Mr.Zhou Qiang ประธานศาลฎีกา สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chief Justice, President of the Supreme People’s Court of The People’s Republic of China)
 
เพื่อหารือถึงความสำคัญของการประสานงานระหว่างกระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดี ในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
ในการนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เรียนเชิญประธานศาลฎีกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ เรื่องการบังคับคดี ที่กระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดีจัดขึ้น ภายใต้โครงการ "การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน” (International Conference "Civil Enforcement Judgment under a Disruptive Technology”) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งประธานศาลฎีกาได้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
 
จากนั้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมการบังคับคดีโลก (The World Enforcement Conference) โดยมี Mr.Zhou Qiang ประธานศาลฎีกา สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธาน
 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง ซึ่งมีหัวข้อการประชุมเกี่ยวกับเรื่องระบบสารสนเทศกับการบังคับคดี การค้นหาและสอบสวนเกี่ยวกับทรัพย์สินการขายทอดตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างการบังคับคดีและระบบการให้สินเชื่อ โครงสร้างและกลไกการบังคับคดี

และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีนายภัทระ วัฒนชัย นิติกรชำนาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์  และผู้แทนจากประเทศต่างๆ รวม ๓๐ ประเทศ เข้าร่วมประชุม
 
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์