หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียนเห็นพ้องทำแผนรับมือ 4IR ช่วยสมาชิกใช้เทคโนโลยี หุ่นยนต์ AI ในภาคการผลิต

17 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 373)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (Committee of the Whole: CoW) ครั้งที่ 9 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 - 15 มกราคม 2562 ว่า ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการรายสาขาภายใต้เสาเศรษฐกิจของอาเซียนกว่า 23 สาขา เช่น การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขัน พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า ได้เชิญผู้แทนเสาสังคมและวัฒนธรรม เสาการเมืองและความมั่นคง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างกันที่จะต้องกระชับความร่วมมือเพื่อให้การทำงานของอาเซียนประสบความสำเร็จ ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2561 ของคณะกรรมการสาขาต่าง ๆ และแผนการทำงานของปี 2562
 
สำหรับประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะคาบเกี่ยวทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง คือ การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ 4IR ที่ปัจจุบันสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ยังมีการเตรียมตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การเข้ามาของระบบหุ่นยนต์ ออโตเมชั่น และปัญญาประดิษฐ์ในห่วงโซ่การผลิต ที่ต่างกันอยู่มาก ที่ประชุมได้เห็นตรงกันที่จะต้องร่วมมือกันทำงาน และให้มีการประสานกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนอย่างใกล้ชิดด้วย
 
"จะเร่งสร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อมของอาเซียนในเรื่องนี้ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำแผนงานอาเซียนรับมือ 4IR การนำระบบดิจิทัลมาช่วยอำนวยความสะดวกการทำงานของอาเซียน เป็นต้น และเห็นควรให้จัดการประชุมคณะกรรมการรายสาขาอีกครั้ง เพื่อหารือประเด็นการเตรียมอาเซียนรับมือ 4IR โดยเฉพาะ ในระหว่างการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่กรุงเทพฯ เพื่อกำหนดกลไกการทำงานและขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม” นางอรมนกล่าว
 
นอกจากนี้ คณะกรรมการรายสาขายังได้เห็นชอบในการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) การอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้นด้วย
 
ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมยังได้เห็นพ้องกับประเด็นเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนเสนอให้อาเซียนร่วมกันดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จในปี 2562 ภายใต้แนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน 13 ประเด็น ได้แก่
1. การเตรียมอาเซียนรับมืออนาคต เช่น การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัล การจัดทำแผนงานด้านนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ 4IR การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในผู้ประกอบการรายย่อย
2. ความเชื่อมโยง เช่น การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียนให้ครบทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
3. การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ เช่น การส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายวิจัย และการพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานชีวภาพในอาเซียน เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมสนับสนุนข้อเสนอของไทย โดยเห็นว่าตรงกับแนวโน้มของโลก และสอดรับกับความต้องการของอาเซียนและภาคเอกชน
 
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์