หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
ขอความเห็นชอบและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

16 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1557)

(13 ธ.ค. 2561) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ หากก่อนการลงนามมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความร่วมมือฯ ฝ่ายไทย โดยให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Power) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสำหรับการลงนามดังกล่าว
 
สาระสำคัญ
 
1. ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการค้าการลงทุน การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว อาทิ โครงการสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี – สาละวัน) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม โครงการเชื่อมต่อทางรถไฟเส้นทางอุบลราชธานี-ปากเซ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง เมืองหลวงพระบาง – เมืองจอมเพ็ด โครงการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 12 เส้นทางท่าแขก-ยมมะลาด-นาเพ้า และโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำโขง เส้นทางบ่อแก้ว-ปากทา-ก้อนตื้น ระยะทาง 74 กิโลเมตร
 
2. ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Cross Border Transport Facilitation Agreement : GMS CBTA) เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดนและผ่านแดนระหว่างประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และเพื่อแสดงให้ประเทศสมาชิกเห็นความสำคัญและประโยชน์ของ GMS CBTA ทั้งสองฝ่ายจะผลักดันการเพิ่มเส้นทางหมายเลข 12 เป็นเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศภายใต้ความตกลง GMS CBTA เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการคมนาคม ของทั้งสองประเทศ รวมถึงจะร่วมกันเร่งรัดการเปิดใช้พื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area : CCA) บริเวณด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องภายใต้ความตกลง GMS CBTA เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าระหว่างทั้งสองประเทศภายในไตรมาสที่หนึ่งของปี พ.ศ. 2562
 
3. ฝ่ายลาวแสดงความขอบคุณฝ่ายไทยในการให้ความช่วยเหลือการก่อสร้างทางรถไฟระยะที่ 2 (ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์) โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่างไทย-สปป.ลาว โครงการก่อสร้างสะพานรถไฟแห่งใหม่ระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ ให้สามารถรองรับรถไฟขนาดราง 1 เมตร และขนาดรางมาตรฐาน และโครงการความร่วมมือสามฝ่ายในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนการขนส่ง การอำนวยความสะดวกทางการค้า และสนับสนุนการท่องเที่ยว
 
4. ทั้งสองฝ่ายจะใช้ความพยายามสูงสุดในการพัฒนาระบบการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศร่วมกับประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกันทางบก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม
 
5. ทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาจัดทำความตกลงด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย (Search and Rescue) ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยระหว่างทั้งสองประเทศ
 
6. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลในสาขาการขนส่ง โดยเฉพาะด้านการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ และด้านโลจิสติกส์
 
7. ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายไทยมีความยินดีที่จะจัดให้มีโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีความทันสมัย
 
8. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ
 
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์