หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ขอความเห็นชอบร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน

9 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1561)

(25ธ.ค.61)คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน และนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อไป และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามในร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างความตกลงดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคำที่มิใช่สาระสำคัญ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
 
ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามในร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีที่กำหนดในร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนว่า ไทยพร้อมที่จะให้ร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียนมีผลผูกพันต่อไป เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างความตกลงดังกล่าวแล้ว
 
สาระสำคัญของความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ATISA) ประกอบด้วย 6 ส่วน (ส่วนที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป ส่วนที่ 2 พันธกรณีและหลักเกณฑ์หลัก ส่วนที่ 3 ข้อสงวน ส่วนที่ 4 การกำกับดูแล พันธกรณี และกฎระเบียบ ส่วนที่ 5 การอำนวยความสะดวกและความร่วมมือ ส่วนที่ 6 บทบัญญัติสุดท้าย) และ 3 ภาคผนวก ได้แก่ ภาคว่าด้วยบริการด้านการเงิน ภาคผนวกว่าด้วยบริการโทรคมนาคม และภาคผนวกว่าด้วยบริการสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ
 
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์