หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การให้การรับรองกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน

9 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 2623)

(25ธ.ค.61) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับรองกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบตามมาตรา 178 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้กระทรวงพาณิชย์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อบังคับใช้กฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแจ้งการให้การรับรองกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ต่อคณะกรรมการร่วมกำกับ การดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-จีน (ACFTA Joint Committee: ACFTA-JC) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
 
สาระสำคัญของเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ประกอบด้วย 4 หลักเกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์การได้มาหรือผลิตทั้งหมดภายในภาคี (WO) เกณฑ์ทั่วไป (General rules) ซึ่งกำหนดไว้ที่ RVC40 มีกระบวนการผลิตภายในกลุ่มประเทศภาคีและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดต้องผ่านเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลง (Produced Exclusively: PE) และเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules :PSRs)
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์