หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การดำเนินงานโครงการ ASEC 2025 ระหว่างอาเซียนกับเยอรมนี

9 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1897)

การจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนและความตกลงการดำเนินงานโครงการ ASEC 2025 ระหว่างอาเซียนกับเยอรมนี
 
(25ธ.ค.61)คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงการดำเนินงานโครงการ ASEC 2025 ระหว่างอาเซียนกับเยอรมนี โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และหลังจากนั้นให้รายงานผลเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป และอนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือตอบรับของฝ่ายอาเซียน และอนุมัติให้รองเลขาธิการอาเซียนด้านบริหารองค์กรหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงดำเนินงานโครงการ ASEC 2025 พร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสำนักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตาว่า รัฐบาลไทยให้ความยินยอมให้เลขาธิการอาเซียนและรองเลขาธิการอาเซียนฯ ลงนามในร่างเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าว ตามลำดับ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ
 
สาระสำคัญของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับเยอรมนี ประกอบด้วย
 
1. ร่างหนังสือจากเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำอาเซียนถึงเลขาธิการอาเซียน สรุปสาระสำคัญ คือ ฝ่ายเยอรมนีจะให้การสนับสนุนแก่สำนักเลขาธิการอาเซียนทั้งในรูปแบบของการจัดหาบุคลากรหรือการให้งบประมาณสนับสนุนมูลค่า 2.7 ล้านยูโร (ประมาณ 100 ล้านบาท) ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยรายละเอียดการดำเนินโครงการ การให้การสนับสนุน และพันธกรณีต่าง ๆ จะระบุอยู่ในความตกลงการดำเนินงานระหว่างอาเซียนกับ GIZ แยกอีกฉบับ ทั้งนี้ ฝ่ายอาเซียนจะมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการ รวมถึงการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ โดยหากฝ่ายอาเซียนเห็นพ้องกับข้อเสนอตามหนังสือฉบับนี้ โครงการ ASEC 2025 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่เลขาธิการอาเซียน ลงนามในหนังสือตอบรับถึงเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำอาเซียน
 
2. ร่างหนังสือจากเลขาธิการอาเซียนถึงเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำอาเซียน มีสาระสำคัญ คือ อาเซียนเห็นชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ ASEC 2025 ที่ฝ่ายเยอรมนีเสนอตามหนังสือข้อ 1
 
ส่วนร่างความตกลงการดำเนินโครงการ ASEC 2025 มีวัตถุประสงค์หลัก คือ (1) การสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยเฉพาะในแผนกฎหมาย การประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล และการตรวจบัญชี (2) การส่งเสริมขีดความสามารถของสำนักเลขาธิการอาเซียนในการดำเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (3) การสนับสนุนให้โครงสร้างของสำนักเลขาธิการอาเซียนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้พิการ
 
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์