หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน

9 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1448)

รายงานการรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Plan of Action on Space Applications for Sustainable Development) ค.ศ. 2018 – 2030 (ดศ.)
 
(25ธ.ค.61)คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Plan of Action on Space Applications for Sustainable Development) ค.ศ. 2018 – 2030 (ดศ.) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ
 
ปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนฉบับที่ได้รับรองมีสาระสำคัญตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยมีการเพิ่มเนื้อความในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
 
1. วาระปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา เรื่อง การระดมทุนเพื่อการพัฒนา (Financing for Development) ซึ่งเป็นการบูรณาการวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี พ.ศ. 2573
 
2. การจัดตั้งศูนย์เพื่อการพัฒนาสารสนเทศภัยพิบัติแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 
3. การส่งเสริมประเทศสมาชิกและสมาชิกที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้เพศหญิงมีส่วนร่วมในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
 
4. การอำนวยความสะดวกในการนำแผนปฏิบัติการฯ ไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของคณะกรรมการของแผนปฏิบัติการฯ โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เหมาะสม
 
5. ให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับอาเซียนและแปซิฟิก (เอสแคป) จัดทำรายงานประจำทุก 2 ปี เรื่อง การประยุกต์ใช้อวกาศและภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 
6. การสนับสนุนวาระด้านอวกาศ (Space2030 Agenda) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2573
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์