หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ร่างเอกสารยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมล้านช้าง-แม่โขง พ.ศ. 2561 – 2562

9 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1368)

(25ธ.ค.61)คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมล้านช้าง-แม่โขง พ.ศ. 2561 – 2562 และอนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองเอกสารและลงนามในหนังสือรับรองร่างเอกสารยุทธศาสตร์ฯ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ
 
สาระสำคัญของร่างเอกสารยุทธศาสตร์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ให้มีความชัดเจนขึ้น รวมถึงสนับสนุนทางการเงินที่จำเป็นให้กับประเทศสมาชิกควบคู่ไปกับการพัฒนาและโครงการการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนุภูมิภาค ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นและลดช่องว่างการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน รวมถึงส่งเสริมการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 มีขอบเขตการดำเนินงาน เช่น การจัดทำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการปรับตัวและการลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะมีการดำเนินการในรูปแบบของความร่วมมือพหุภาคี เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรม การสื่อสารโครงการตัวอย่าง และการวิจัยร่วมกันศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์