หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue)

9 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 2234)

(2ม.ค.62) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณที่ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป
 
การดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue : ACSDSD) ซึ่งศูนย์อาเซียนฯ จะตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร และมีหน้าที่หลัก คือ การประสานงานและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและประชาคมอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น 1) กิจกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (เช่น การจัดการประชุมหารือระดมสมองระดับสูงว่าด้วยการส่งเสริมความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก) และ 2) การเดินทางเข้าร่วมการประชุมในกรอบอาเซียนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 
ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์อาเซียนฯ ที่ประเทศไทยเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนให้ก้าวหน้า และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์