หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“พาณิชย์” ใช้จังหวะเป็นประธานอาเซียน ผลักดันสมาชิกใช้ e-Form D ขับเคลื่อนการค้า

3 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 514)

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 กรมฯ มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ประเทศอาเซียนนำระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระบบ ASEAN Single Window (ASW) หรือที่เรียกว่า e-Form D ASW มาใช้ให้ครอบคลุมทุกประเทศอาเซียน หลังจากที่ปัจจุบันได้ใช้กับสมาชิกนำร่อง 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซียและเวียดนาม โดยอยู่ระหว่างการทดสอบการส่งข้อมูล e-Form D กับประเทศบรูไน และเริ่มทดสอบกับประเทศฟิลิปปินส์ และกัมพูชาในลำดับถัดไป ส่วนอีก 2 ประเทศที่เหลือ คือ สปป.ลาว และเมียนมา กรมฯ จะเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาระบบและหาทางเชื่อมต่อไป
 
สำหรับปริมาณการออก e-Form D ASW ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. - 21 ธ.ค. 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 39,447 ฉบับ คิดเป็นสัดส่วน 81.86% เทียบกับการออก e-Form D ทั้งหมด 48,190 ฉบับ
 
นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้เร่งปรับปรุงตารางพิกัดศุลกากรการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับ Form D ในระบบการให้บริการให้สอดคล้องกับตารางการลดภาษี (Tariff Reduction Schedules : TRSs) ที่ปรับปรุงจากตาราง HS 2012 เป็น HS 2017 สำหรับประเทศที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการดำเนินพิธีการศุลกากร ณ ประเทศปลายทาง ขณะเดียวกัน จะผลักดันให้สมาชิกอาเซียนแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Operational Certification Procedure : OCP) ภายใต้โครงการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน หรือ ASEAN-Wide Self-Certification System (AWSC) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 เนื่องจากการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในอาเซียนจะเป็นการสร้างกลไกการเคลื่อนย้ายผลผลิตภายในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเสรี ทำให้ช่วยประหยัดเวลาและลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งออก อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดอาเซียน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
 
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนรู้ระบบ กรมฯ มีกำหนดจัดอบรมหลักสูตร "การคำนวณต้นทุนเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า" ในวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร วิธีการคำนวณถิ่นกำเนิดสินค้า และขั้นตอนการยื่นขอตรวจถิ่นกำเนิดสินค้า รวมถึงวิธีการกรอกข้อมูลเพื่อขอตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้าด้วย
 
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์