หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ศอ.บต. จับมือ OHCHR เตรียมเดินหน้าพัฒนาสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

27 ธันวาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 455)

นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วย นายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมและการพูดคุยสันติสุข และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ให้การต้อนรับนายบาดาร์ ฟาร์รุค เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนประจำสำนักงานข้าหลวงใหญ่ เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OHCHR Regional Office for South-East Asia) เพื่อหารือแผนงานกิจกรรมปี 2562 การพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางความร่วมมือกับ ศอ.บต. ในการจัดทำโครงการสร้างเสริมศักยภาพและแลกเปลี่ยนทางเทคนิค
 
นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ ศอ.บต. ในการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดูแลสิทธิมนุษยชนของเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มจากการให้ความช่วยเหลือเด็กเกี่ยวกับการศึกษา สุขภาพ และการทำงานส่วนต่อไปจะเป็นการออกมาตรการปกป้องคุ้มครองเด็กและสตรี ซึ่งทาง ศอ.บต. จัดเวทีโดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรศาสนาเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของสตรีในการทำงาน
 
นายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมและการพูดคุยสันติสุข กล่าวว่า นโยบายการบริหารและการพัฒนาชายแดนภาคใต้ มีเป้าประสงค์ คือ การลดความรุนแรงในพื้นที่ โดยให้ทุกฝ่ายใช้แนวทางสันติวิธี ซึ่งต้องลดการใช้เด็กเป็นเครื่องมือในพื้นที่ความขัดแย้ง และต้องไม่ให้ความขัดแย้งไปกระทบต่อเด็กซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่บริสุทธิ์ และในพื้นที่ตอนนี้สตรีถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจของพื้นที่ความขัดแย้ง นโยบายพูดคุยสันติเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล แนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ต้องการลดความรุนแรงในพื้นที่
 
ในส่วนของโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม จะเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาชีพ การดูแลเด็ก สตรี และคนด้อยโอกาส ในเรื่องของสันติวิธี ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงประเด็นอื่นๆที่เป็นความต้องการของภาคประชาสังคม
 
นายบาดาร์ ฟาร์รุค เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนประจำสำนักงานข้าหลวงใหญ่ เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า มีความเป็นห่วงสิทธิมนุษยชนเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในปี 2562 แผนการดำเนินงานจะมีจัดอบรมในเรื่องสิทธิมนุษยชนเด็กและสตรี การพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางความร่วมมือกับ ศอ.บต. ในการจัดทำโครงการสร้างเสริมศักยภาพและแลกเปลี่ยนทางเทคนิค ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับทาง ศอ.บต. ที่กำลังดำเนินการอยู่เช่นกัน
 
และในการร่วมหารือครั้งนี้ในอนาคต ศอ.บต. เตรียมหารือเพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานเด็กและสตรี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน อำนวยความสะดวก และช่วยเหลือเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย
 
 
ที่ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์