หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“การแสดงโขนในประเทศไทย" ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทย

30 พฤศจิกายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 573)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงพอร์ตหลุยส์ สาธารณรัฐมอริเชียส คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage – ICS-ICH) ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียน "การแสดงโขนในประเทศไทย” ในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity - RL) โดยถือเป็นการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งแรกของไทย
 
ไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage หรืออนุสัญญา UNESCO ค.ศ. 2003) ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งปัจจุบันมีรัฐภาคีจำนวน 178 ประเทศ โดยอนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาแนวปฏิบัติ การแสดงออก ความรู้และทักษะที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (ICH) ของชุมชนหรือกลุ่มคน โดยต้องการสร้างความตระหนักตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นจนถึงสากลถึงความสำคัญของ ICH และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการสงวนรักษา ทั้งนี้ ICH สามารถอยู่ในรูปแบบการแสดงออกทางวาจาและภาษา การแสดงศิลปะ แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีทางศาสนา เทศกาลเฉลิมฉลอง และงานฝีมือ
 
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียน "การแสดงโขน Wat Svay Andet (Lkhon Khol Wat Svay Andet)” ในบัญชีรายชื่อมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ต้องการการสงวนรักษาเร่งด่วน (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding - USL) การขึ้นทะเบียนการแสดงโขนที่เสนอโดยไทยและกัมพูชาดังกล่าวไม่ถือเป็นการขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนกัน เนื่องจากการแสดงโขนทั้งสองรายการต่างมีแบบแผนและเอกลักษณ์ของตนเอง อีกทั้งการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสดงความเป็นเจ้าของหรือจดลิขสิทธิ์ แต่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศที่เสนอให้ขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ หลายประเทศก็ได้ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาแล้ว ไม่ว่าจะเสนอให้ขึ้นทะเบียนแยกกันหรือควบคู่กัน
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์