หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
บทบาทประกันภัยไทยผงาดในเวทีอาเซียน

29 พฤศจิกายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 530)

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ในปี 2562 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) "การเสริมสร้างหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)” โดยมี 3 ประเด็นหลัก (Chair’s priorities) ประกอบด้วย การเชื่อมโยง (Connectivity) ความยั่งยืน (Sustainability) และภูมิคุ้มกัน (Resilience) โดยสำนักงาน คปภ. ได้นำเสนอแผนงานที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดหลักของการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภูมิภาคอาเซียนต่อคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
 
สำหรับแผนงาน ASEAN micro insurance product เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยมาตรฐาน สำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองเดียวกัน และเบี้ยประกันภัยเท่ากัน สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ทุกที่ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งพัฒนาช่องทางการเสนอขายที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด เช่น Mobile Application และช่องทางออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ จะเริ่มต้นจากกรมธรรม์ประกันภัยไมโครอินชัวรันซ์อุบัติเหตุ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีราคาถูก ความคุ้มครองไม่ซับซ้อน การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่ยุ่งยาก และสำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการผลักดันมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี และมีบทบาทในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัยสามารถดำเนินการได้ โดยการผลักดันใน 2 ระดับควบคู่กัน คือ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และความร่วมมือระหว่างสมาคมประกันภัยและบริษัทประกันภัยในแต่ละประเทศ

"แผนงาน ASEAN micro insurance product นี้ ถ้าสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นได้ภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ทั้งการเพิ่มมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับรวมและอัตราส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (penetration rate) แก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ขยายเครือข่ายการเชื่อมโยงระบบการประกันภัยและการประกันภัยต่อระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีความสามารถในการรองรับและบรรเทาความสูญเสียแก่บุคคลในครอบครัว ยกระดับความร่วมมือและการถ่ายทอดความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยระหว่างประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม CLMV โดยที่ผ่านมาหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคอาเซียนเคยมีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา ASEAN Insurance Product แต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับช่องทางการเสนอขาย ซึ่งในขณะนั้นสามารถเสนอขายผ่านช่องทางตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาช่องทางใหม่ เช่น ออนไลน์ หรือ Mobile Application จึงมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยของอาเซียนฉบับแรกของโลก ถ้าสำเร็จก็จะสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยตัวอื่น ๆ ของอาเซียนต่อไป สำนักงาน คปภ. จึงได้เสนอแผนงาน ASEAN micro insurance product เป็นข้อเสนอที่ต้องการผลักดันในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 23 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี 2562 นี้”
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์