หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเชื่อมั่น APEC เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง

19 พฤศจิกายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1248)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ เอเปคเฮ้าส์ (APEC Haus) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมผู้นำเอเปก ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงที่ 1 (Retreat I) หัวข้อ "การเชื่อมโยงเพื่อการเจริญเติบโตที่ครอบคลุมผ่านอนาคตทางดิจิทัล” (Connecting for Inclusive Growth through Digital Future)และช่วงที่ 2 (Retreat II) หัวข้อ "การบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและอนาคตของเอเปก (Regional Economic Integration and APEC’s Future) โดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางต่อประเด็นดังกล่าว และการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยที่สอดรับกับ Digital Economy
นายกรัฐมนตรีได้ย้ำความสำคัญของดิจิทัล ซึ่งจะเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมในภูมิภาคเอเปก และเปิดโอกาสให้ทุกเขตเศรษฐกิจเอเปกก้าวหน้าไปพร้อมกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไทยเชื่อมั่นว่า เอเปกเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีประโยชน์และมีศักยภาพที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และครอบคลุม ไทยเสนอ 3 แนวทางในการกระชับความร่วมมือและรักษาบทบาทนำ ดังนี้

ประการแรก เอเปกควรแสดงความเป็นหนึ่งเดียวในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่ยึดถือระบบกฎเกณฑ์ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งไทยเชื่อมั่นว่า ระบบการค้าพหุภาคีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่มีเสถียรภาพ เป็นธรรม และคาดการณ์ได้ อันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อทุกเขตเศรษฐกิจ โดยสมาชิกเอเปกสามารถร่วมหารือถึงแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของ WTO ให้เป็นกลไกที่ทุกเขตเศรษฐกิจสามารถปฏิบัติตามได้อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ ไทยสนับสนุนนโยบายการค้าเสรีอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ เพื่อเป็นหนทางไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific - FTAAP)

ประการที่สอง เอเปกควรกระชับความร่วมมือเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงที่แท้จริงในภูมิภาค โดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวคิดการส่งเสริมความเชื่อมโยงภายในอนุภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างอนุภูมิภาคต่าง ๆ ในระดับที่ใหญ่ขึ้น

ประการที่สาม ผลักดันให้เอเปกมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี และการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล โดยนายกรัฐมนตรีหวังว่า สมาชิกเอเปกจะสนับสนุนให้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของวาระการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปก

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เสนอแนวคิด Rebalancing APEC เพื่อให้เอเปกต่อยอดความสำเร็จของเป้าหมายโบกอร์ และปรับสมดุลสู่ความร่วมมือในอนาคต โดยเห็นว่า วิสัยทัศน์ใหม่ของเอเปกหลังปี 2563 ควรส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN โดยเฉพาะการส่งเสริมอุตสาหกรรมและสังคมที่ยั่งยืนและมีนวัตกรรม ในขณะเดียวกัน การกระชับความร่วมมือระหว่างเอเปกและองค์การที่มีเจตนารมณ์คล้ายคลึงกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในวงกว้างถือเป็นเรื่องสำคัญที่สมาชิกควรยึดเป็นนโยบายต่อไปด้วย
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์