หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์คือกลไกการขับเคลื่อนการเติบโตของโลกยุคดิจิทัล

19 พฤศจิกายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 597)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ เอเปคเฮ้าส์ (APEC Haus) กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมหารือกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในหัวข้อ "ส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ครอบคลุมในยุคดิจิทัล” (Promoting Inclusive Growth in the Digital Age) ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการสร้างทักษะโดยใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน (Innovation driven Skills Building) และความมั่นคงทางอาหารที่ครอบคลุมและยั่งยืน (Inclusivity and Sustainability Food Security) โดยนายกรัฐมนตรีได้นำเสนอแนวคิดสำคัญ 2 ประการ เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ได้แก่

ประการแรก การพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมทักษะและยกระดับการศึกษาของประชาชนทุกเพศทุกวัยให้ตอบโจทย์ความท้าทายดังกล่าว ทั้งนี้ ไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและการศึกษาภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยการปฏิรูประบบอาชีวศึกษาทวิภาคี ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งรัฐบาลยังเตรียมจัดตั้งกระทรวงการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งเอเปกสามารถเข้ามีส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและทักษะ เพื่อยกระดับมาตรฐานในภูมิภาค นายกรัฐมนตรียังเห็นว่า เอเปกควรหารืออย่างจริงจังเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันก็ร่วมกันหาแนวทางเพื่อลดผลกระทบของเทคโนโลยีต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม

ประการที่สอง ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม นายกรัฐมนตรีกล่าวเสนอแนวคิด "โมเดลเศรษฐกิจ BCG” โดย B คือเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) C คือเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ G คือเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและประมง ควบคู่ไปกับการลดของเสียให้น้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและใช้เทคโนโลยีที่สะอาดยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ไทยยังสนับสนุนการนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขับเคลื่อนภาคเกษตรไปสู่เกษตรอัจฉริยะ โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า เอเปกจะเป็นแกนนำในการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายความมั่นคงด้านอาหารของเอเปกต่อไป
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์