หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 3 สิงคโปร์

14 พฤศจิกายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 835)

วันนี้ (14 พ.ย. 61) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 3 เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน นำไปสู่การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในอนาคต ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการซันเทค สิงคโปร์ โดยทั้งสองฝ่ายสามารถผลักดันความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการเมืองและความมั่นคง ไทยสนับสนุนการยกระดับเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย โดยการร่วมรับรองถ้อยแถลงร่วมระหว่างผู้นำอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 3 ซึ่งจะเป็นกรอบสำคัญในการกำหนดแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียที่ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อยกระดับสถานะความสัมพันธ์ให้มุ่งไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน นอกจากนี้ ปัจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นหนึ่งในภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ไทยจึงสนับสนุนความร่วมมืออาเซียนและรัสเซียในด้านการป้องกันและตอบสนองต่อภัยพิบัติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของทั้งสองฝ่าย

ด้านเศรษฐกิจ อาเซียนกับรัสเซียยังมีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างกันได้อีก ไทยยินดีที่ทั้งสองฝ่ายจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเสริมสร้างโอกาสและขยายความร่วมมือทางการค้าระหว่างกัน โดยใช้ประโยชน์จากตลาดและฐานการผลิตของอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคการเงินการธนาคารระหว่างกัน

ด้านสังคมและวัฒนธรรม นายกรัฐมนตรีเห็นว่าควรส่งเสริมบทบาทของศูนย์อาเซียนที่สถาบัน MGIMO และ Network of ASEAN-Russia Think-Tanks (NARTT) เพื่อเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของอาเซียนกับรัสเซีย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกัน

นายกรัฐมนตรีเห็นว่าความยั่งยืนเป็นแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ไทยจึงหวังว่ารัสเซียจะสนับสนุนแผนของอาเซียนที่จะจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทย โดยในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวในนามประเทศไทยว่ายินดีต้อนรับประธานาธิบดีปูตินในการเข้าร่วมการประชุมอาเซียน ในปี 2562 ซึ่งไทยเป็นประธานด้วย
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์