หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ สิงคโปร์

13 พฤศจิกายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 9156)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2561 โดยมีแนวคิดหลัก "Resilient and Innovative” ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สำคัญของการประชุม คือ เพื่อติดตามการดำเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนโดยมีนวัตกรรมนำ พร้อมทั้งการแสดงวิสัยทัศน์ต่อนโยบายและทิศทางในอนาคตของประชาคมอาเซียน ในการประชุมนอกจากจะมีผู้นำอาเซียนแล้ว ยังมีผู้นำประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน สาธารณรัฐเกาหลี รัสเซีย ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ รวมทั้งผู้นำจากภาคีภายนอกและองค์การระหว่างประเทศที่เป็นของประธาน ได้แก่ แคนาดาในฐานะประธาน G7 ชิลีในฐานะประธานความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia – Pacific Economic Cooperation: APEC) ในปี 2562 และกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) เข้าร่วมด้วย

ในการประชุมนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวถ้อยแถลงเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และผลักดันประเด็นต่าง ๆ เพื่อวางรากฐานสำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ ผลักดันความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการภัยพิบัติ การขับเคลื่อนบูรณาการทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการลดอุปสรรคทางการค้า การเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันภายในภูมิภาค และการเร่งรัดการเจรจา RCEP ให้แล้วเสร็จ การสร้างความเกื้อกูลและความเชื่อมโยงต่าง ๆ และนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชน รวมถึงการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาและภาคีภายนอก

เอกสารผลลัพธ์ที่ผู้นำจะรับรองในการประชุมฯ ครั้งนี้ จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่
1. ร่างปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลือทางกงสุลโดยคณะทูตของรัฐสมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่นๆ (Declaration on the Guidelines on Consular Assistance by ASEAN Member States’ Missions in Third Countries to Nationals of other ASEAN Member States)
 
2. ร่างเอกสารกรอบการดำเนินงานเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Framework)
 
3. ร่างแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 : เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ (ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities)
 
4. ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการรับรองวันเยาวชนอาเซียนเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ (ASEAN Declaration on the Adoption of the ASEAN Youth in Climate Action and Disaster Resilience Day)
 
5. ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมและทุกคนมีส่วนร่วมของประชาคมอาเซียน (ASEAN Declaration on Promoting Green Jobs for Equity and Inclusive Growth of ASEAN Community)
 
6. ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 24th Conference of the Parties (COP 24) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
 
7. ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ ASEAN Joint Statement to the Fourteenth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 14)
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์