หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
วิสัยทัศน์กัมพูชา

5 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5287)

วิสัยทัศน์กัมพูชา

วิสัยทัศน์ของประเทศกัมพูชาปรากฎในโปรแกรมการฟื้นฟูและพัฒนาแห่งชาติ (TheNational Programmer to Rehabilitate and Develop Cambodia - NPRD) ซึ่งได้จัดทำไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 (ค.ศ.1994) เรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติของกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่กัมพูชากำลังเผชิญอยู่และการพัฒนาศักยภาพของกัมพุชา ได้แก่
1.การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2.การส่งเสริมการสร้างงาน
3.การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของรัฐบาล เพื่อประกันความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรมในสังคม
4.การเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของรัฐบาลในการดำเนินโครงการปฏิรูปในทุกสาขา เพื่อลดความยากจนและบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

รัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งนำโดย สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013) และประกาศใช้ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม (จัตุโกณ) ซึ่งประกอบด้วย 4 เป้าหมายหลักคือเพื่อการเจริญเติบโต การจ้างงาน ความเสมอภาค และประสิทธิภาพในกัมพูชา ("Rectangular Strategy" for Growth, Employment,Equity and Efficiency in Cambodia)


โดย สำนักงาน ก.พ.


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์