หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย (Health Aging Smart Cities)

5 พฤศจิกายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 526)

การพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนส่วนนี้ เป็นเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย (Health Aging Smart Cities) ซึ่งจะใช้หลักการปฏิรูปสาธารณสุขภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่การป้องกัน การรักษา และการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการดูแลสุขภาพ อาทิ การพัฒนาบริการชุมชนและบริการสุขภาพ ที่รวมถึงระบบบริการการแพทย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน รองรับผู้สูงอายุ
 
รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สมุนไพรครบวงจรไปสู่เชิงพาณิชย์ และศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งศูนย์ที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร ที่มีการพัฒนาอาชีพ และศึกษาออกแบบรายละเอียดอารยสถาปัตย์ของสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ป้องกันให้ได้ก่อนที่จะไปสู่การรักษา แล้วก็ขอขอบคุณ อสม. ที่ร่วมกับโรงพยาบาลประจำตำบล ที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด รวมทั้งอาสาสมัครต่าง ๆ ด้วยในการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน หลายอย่างก็มีการปฏิรูปไปแล้ว
 
 
ที่มา ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 2 พ.ย.2561
 
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์