หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
AFTA ช่วยดันการค้าไทย-อาเซียน เติบโตต่อเนื่องกว่าร้อยละ 14 ในปี 2561

30 ตุลาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 773)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนในฐานะกลุ่มประเทศที่มีการจัดทำเขตการค้าเสรี หรือ FTA ฉบับแรกของไทย ตั้งแต่ปี 2536 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม–กันยายน) มีมูลค่าการค้ารวมระหว่างกันสูงถึง 85,127.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 14.7 จำแนกเป็นการส่งออก 51,036.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 และนำเข้า 34,090.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 โดยอาเซียนยังครองตำแหน่งเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย ด้วยสัดส่วนการค้ามากถึงร้อยละ 22.6 รองลงมาเป็นประเทศจีน (ร้อยละ 15.7) และญี่ปุ่น (ร้อยละ 11.8)
 
จากการติดตามการใช้สิทธิประโยชน์จากการลดภาษีศุลกากรภายใต้ FTA ของอาเซียน (AFTA) ซึ่งอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ลดภาษีศุลกากรสินค้ากว่าร้อยละ 98 - 99 ของรายการสินค้าทั้งหมดเป็นร้อยละ 0 แล้ว โดย 6 ประเทศอาเซียนดั้งเดิม ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ลดเป็นร้อยละ 0 ตั้งแต่ปี 2553 ขณะที่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) ลดเป็นร้อยละ 0 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 พบว่า ในช่วง 8 เดือนแรก (มกราคม–สิงหาคม) ของปี 2561 ไทยส่งออกสินค้าไปอาเซียนโดยใช้สิทธิภายใต้ AFTA มูลค่า 17,853.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 39.2 ของการส่งออกไทยไปโลก โดยมีสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ รถยนต์และอุปกรณ์ น้ำมันสำเร็จรูป เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ สำหรับการนำเข้าสินค้าจากอาเซียนโดยใช้สิทธิภายใต้ AFTA มูลค่า 6,241 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 20.5 ของการนำเข้าจากโลก โดยมีสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดิบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ไทยใช้สิทธิ AFTA ส่งสินค้าออกไปและนำเข้ามาจากอาเซียนเพิ่มขึ้น โดยใช้สิทธิส่งออกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17 และใช้สิทธินำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 อันเป็นผลสืบเนื่องจากที่ไทยส่งออกไปยัง CLMV เพิ่มขึ้นจากการลดภาษีศุลกากรในกรอบอาเซียนของ CLMV ประกอบกับสมาชิกอาเซียนได้พัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันมากขึ้น
 
ในวาระที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ ในปี 2562 ถือเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่มีศักยภาพของไทยต่อผู้บริโภคอาเซียน เพื่อขยายลู่ทางการค้า โดยเฉพาะในเมืองใหม่ ๆ ของอาเซียนที่ผู้ส่งออกไทยยังไม่เคยเข้าไปทำตลาด ขณะเดียวกันไทยก็สามารถใช้เวทีการประชุมต่าง ๆ ของอาเซียนที่จะจัดขึ้นในไทย เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางการค้าตลอดจนแสดงศักยภาพสินค้าและบริการของไทยสู่อาเซียนและชาวโลกด้วย
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์