หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พม. รับสมัครครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ปี 2561

25 ตุลาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1528)

นางสุภัชชา สุทธิพล โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการรับสมัครครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ปี 2561 โดยนายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ วันที่ 25 ตุลาคม 2561

โฆษก พม. กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) มีกำหนดต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 จำนวน 330 คน จาก 10 ประเทศอาเซียน และประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 วัน 2 คืน ช่วงระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้คณะเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย รวมทั้งเข้าใจประเทศไทยในบริบทอื่น ๆ จึงได้มีการเปิดรับสมัครครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 จำนวน 145 ครอบครัว เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศญี่ปุ่น ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย รวมทั้งมีความเข้าใจประเทศไทยในมุมมองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ผ่านการพักกับครอบครัวเจ้าภาพ ซึ่งขณะนี้มีครอบครัวที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 130 ครอบครัว คงเหลืออีก 15 ครอบครัว และรับสมัครครอบครัวสำรองอีกจำนวน 20 ครอบครัว โดยครอบครัวเจ้าภาพจะต้องมีคุณสมบัติ อาทิ มีบ้านหรือที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล มีสมาชิกในครอบครัวเป็นเพศเดียวกับเยาวชนและมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ รวมถึงครอบครัวเจ้าภาพต้องรับเยาวชนไปพักตามที่อยู่อาศัยของครอบครัวที่แจ้งความประสงค์ไว้ ไม่สามารถมอบเยาวชนให้พักกับครอบครัวอื่นโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dcy.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศกองส่งเสรอมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร. 0 2651 6534  และ 0 255 5850 – 7 ต่อ 178 หรือ 179


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์