หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-เวียดนาม ร่วมหารือทวิภาคี สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศ

16 ตุลาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 502)

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 (ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry: 40th AMAF) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ได้มีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2568 และรับทราบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านอาหาร เกษตรและป่าไม้ ในปี 2560 - 2561 ภายใต้วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนด้านอาหารการเกษตรและป่าไม้ ปี 2559 – 2568 โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน และแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน ปี 2558 - 2563 และให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดหลายสาขาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านเกษตรและป่าไม้ ที่มีต่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเกิดความมั่นคงด้านอาหาร โดยการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ป่าไม้ น้ำ และแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
การหารือดังกล่าวสรุปสาระสำคัญต่าง ๆ ได้แก่
1) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ฝ่ายเวียดนามจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจฯ (ฉบับแก้ไข) ให้ฝ่ายไทยทราบอย่างเป็นทางการในโอกาสแรก เพื่อให้มีความลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ในโอกาสต่อไป
2) ฝ่ายไทยได้เสนอให้ฝ่ายเวียดนามพิจารณาจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน และ
3) ความร่วมมือด้านยางพารา ทั้งไทยและเวียดนามต่างก็เป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลก ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีความร่วมมือในด้านนี้ให้มากยิ่งขึ้น อาทิ ความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างเสถียรภาพของราคายางและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
 
สำหรับการดำเนินงานในด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ ในปี 2561 มีความสำเร็จของผลงานสำคัญ 6 ด้าน ประกอบด้วย
1) แนวปฏิบัติของอาเซียนในการเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบในภาคอาหารเกษตรและป่าไม้
2) แนวทางการดำเนินการของรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้เกี่ยวกับการบรรจุเรื่องมิติด้านเพศในภาคอาหาร การเกษตร และป่าไม้ ของอาเซียน
3) ค่าสารพิษตกค้างสูงสุดและค่ามาตรฐานของอาเซียน
4) นโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสาขาป่าไม้และสาขาอื่น ๆ ของอาเซียน
5) มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกรของอาเซียน
6) แผนงานอาเซียนเพื่อเสริมสร้างบทบาทของสหกรณ์การเกษตรในห่วงโซ่คุณค่าอาหารของโลกด้านการเกษตร ปี 2561 – 2568
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์