หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย – ญี่ปุ่น กระชับความร่วมมือยกระดับแรงงาน รองรับการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

4 ตุลาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1088)

รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ นายฮิโรกิ มิตซูมาตะ (Mr. Hiroki Mitsumata) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำกรุงเทพฯ (JETRO Bangkok) และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงาน กระชับความร่วมมือ แก้ไขปัญหาการขอใบอนุญาตทำงาน การขาดแคลนแรงงาน และยกระดับแรงงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายฮิโรกิ มิตซูมาตะ (Mr. Hiroki Mitsumata) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำกรุงเทพฯ (JETRO Bangkok) และคณะจากหอการค้าญี่ปุ่นและสถานทูตญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมรับฟังรายงานผลสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ประจำครึ่งปีแรกของปี 2561 ซึ่งพบว่า สภาพธุรกิจในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และคาดการณ์ว่าสภาพธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 จะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกัน และร่วมหารือข้อราชการด้านแรงงานในประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงาน การขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะบุคลากรที่ทำงานในตำแหน่งระดับวิศวกร ผู้จัดการ และระดับคนงาน/ลูกจ้าง และการปรับปรุงและพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ กระทรวงแรงงาน

ประเด็นสำคัญที่ได้หารือในครั้งนี้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขอใบอนุญาตทำงาน ซึ่งกฎหมายปัจจุบันได้ยกเลิกบทบัญญัติที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของคนต่างด้าว และเพิ่มช่องทางในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขอใบอนุญาตทำงาน และอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่ขาดแคลน และคนไทยไม่ทำ โดยไม่ขัดต่องานที่ห้ามหรืออาชีพสงวนของคนไทย การขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะบุคลากรที่ทำงานในตำแหน่งระดับวิศวกร ผู้จัดการ และระดับคนงาน/ลูกจ้าง
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหาร และได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้ถึงระดับผู้เชี่ยวชาญสามารถพัฒนาระบบงานและสามารถแก้ไขปัญหาการทำงานในอาชีพนั้น ๆ ได้ ควบคู่กับการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการแรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น โดยเน้นด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติ ดิจิทัล และทักษะการปฏิบัติ และการปรับปรุง พัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของสถานประกอบการในหลายเรื่อง ได้แก่ ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ยกระดับการฝึกอบรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ เพิ่มศักยภาพบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาทักษะแรงงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน ฯลฯ

สำหรับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO Bangkok) มีบทบาทในการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น และมีส่วนผลักดันเพิ่มการนำเข้าของสินค้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น ตลอดจนเผยแพร่บรรยากาศที่ดีของการลงทุนในประเทศไทย โดยมีสาขาใน 80 แห่งทั่วโลก และสาขาในกรุงเทพฯ เป็นสาขาที่เป็นศูนย์กลางประสานงานของ JETRO ในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์