หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม. เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018

3 ตุลาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 607)

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ซึ่งญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan Summit) ในวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2561 นี้ โดยที่ประชุมจะพิจารณารับรองร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นแต่จะไม่มีการลงนาม
 
โดยสาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ ครอบคลุมสาขาความร่วมมือระหว่างกัน 6 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก ได้แก่
(1) การพัฒนาความเชื่อมโยงที่ดีและมีประสิทธิภาพที่หลายรูปแบบ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ (2) การสร้างสังคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านความเชื่อมโยงระดับประชาชนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (3) การสร้างความเป็นรูปธรรมและความตระหนักรู้ต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสีเขียว โดยการดำเนินการความร่วมมือในสาขาดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาที่ครอบคลุมใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การดำเนินการตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019 – 2023) 2) ยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง และ 3) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
นอกจากนี้ ร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ ยังได้มีการระบุแนวทางการดำเนินการร่วมกันที่ให้ความสำคัญกับประเด็นภูมิภาคและโลก เช่น การใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ เป็นต้น
 
ทั้งนี้ จะมีการรับรองร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ ในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์