หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
UNDP - WHO ยกไทยมีดัชนีพัฒนามนุษย์สูง เป็นต้นแบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

26 กันยายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1454)

สำนักข่าวบลูมเบิร์กเปิดเผยข้อมูลดัชนีความมีประสิทธิภาพด้านระบบดูแลสุขภาพของโลกปี 2018 "ประเทศไทย" อยู่ในอันดับที่ 27 จากทั้งหมด 56 ประเทศ ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในอันดับ 41 ถึง 14 อันดับ และนับเป็นประเทศที่เลื่อนอันดับมากที่สุดในครั้งนี้ ข้อมูลที่ยืนยันว่าไทยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด คือ ค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลสุขภาพประชาชนต่อหัวลดลงถึงร้อยละ 40 คิดเป็น 219 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7,086 บาท ขณะที่อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น 75.1 ปี จากเดิมที่ 74.6 เมื่อปีที่ผ่านมา

การจัดอันดับดังกล่าวพิจารณาจาก :
1) ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ เช่น การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การวางแผนครอบครัว กิจกรรมด้านโภชนาการ การรักษาฉุกเฉิน เป็นต้น
2) อายุขัยโดยเฉลี่ยของประชากรในประเทศที่ไม่ต่ำกว่า 70 ปี
3) GDP ต่อหัวมากกว่า 5,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 162,000 บาทต่อปี
4) ประเทศที่มีประชากรไม่น้อยกว่า 5 ล้านคน

องค์การอนามัยโลกชื่นชมประเทศไทยว่า เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเห็นว่าเป็นระบบที่ยั่งยืน เพราะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างเข้มแข็ง ส่วนในมุมของรัฐบาลนั้นยืนยันว่าจะยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ระยะ 10 ปี (ค.ศ. 2016 – 2025) ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) การบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) การศึกษา วิชาการ และงานวิจัย (Academic Hub) ที่เกี่ยวกับสุขภาพ และการเป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ขณะเดียวกันประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีผู้ใช้บริการทางการแพทย์จำนวนมาก เพราะไทยมีจุดแข็งหลายประการ เช่น ค่ารักษาพยาบาลไม่สูงมาก การบริการดี มีจำนวนโรงพยาบาลมาตรฐานมาก และการสนับสนุนอย่างจริงจังของภาครัฐ เป็นต้น

นอกจากนี้ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Programme: UNDP) เปิดเผยดัชนีการพัฒนามนุษย์ ปี 2017 ดัชนีที่ว่านี้วัดจากหลากหลายแง่มุม :
1. ด้านสุขภาพ วัดจากอายุเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
2. ด้านการศึกษา วัดจากการรู้หนังสือและอัตราส่วนการเข้าเรียนสุทธิที่รวมกันทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา (จำนวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษา)
3. ด้านมาตรฐานการครองชีพ วัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ต่อหัว และความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ (purchasing power parity - PPP)

เมื่อได้ค่าดัชนีแล้วนำมาจัดกลุ่มประเทศตามลำดับการพัฒนาเป็น 4 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ค่าดัชนีตั้งแต่ 0.800 ขึ้นไป ถือว่ามีการพัฒนามนุษย์ในระดับสูงมาก (Very High Human Development)
กลุ่มที่ 2 ค่าดัชนีตั้งแต่ 0.700 - 0.799 ถือว่ามีการพัฒนามนุษย์ในระดับสูง (Very High Human Development)
กลุ่มที่ 3 ค่าดัชนีตั้งแต่ 0.55 - 0.699 ถือว่ามีการพัฒนามนุษย์ในระดับปานกลาง (Medium Human Development)
กลุ่มที่ 4 ค่าดัชนีต่ำกว่า 0.55 ถือว่ามีการพัฒนามนุษย์ในระดับต่ำ (Low Human Development)

"ประเทศไทย" ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มพัฒนาอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าดัชนี 0.755 ถือเป็นอันดับที่ 4 ของกลุ่มอาเซียน และอันดับ 83 จากทั้งหมด 189 ประเทศ เป็นอันดับที่ดีขึ้นจากปี 2016 ซึ่งอยู่ที่อันดับ 87 และปี 2015 อยู่ที่อันดับ 93 สำหรับรัฐบาลไทยนั้นได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกมิติและทุกช่วงวัยให้ได้รับการดูแลส่งเสริมเต็มตามศักยภาพ เพราะทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์