หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
WHO จัดอันดับไทยจัดการโรคไม่ติดต่อที่ 3 ของโลก ที่ 1 ในอาเซียน

13 กันยายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1256)

นับเป็นข่าวดีด้านสาธารณสุขบ้านเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ รวมถึงการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคไม่ติดต่อด้วยการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และได้กําหนดตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เพื่อเป็นเป้าหมายในการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ และจากการดำเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2560 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประเมินให้ไทยมีผลการดำเนินงานในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ NCDs ที่มีความก้าวหน้าเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน

นางชุมยา สวามินาถัน รองผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก และคณะทำงานด้านโรคไม่ติดต่อขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Interagency Task Force : UNIATF on NCDs) ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ กล่าวแสดงความชื่นชมรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศอย่างแข็งขันจนมีความก้าวหน้าและเห็นผลมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะผลักดันการดำเนินงานเพื่อนำประเทศไทยไปสู่ Free of NCDs society

โรคไม่ติดต่อ หรือ โรค NCDs คือ อะไร?

โรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs (Non-Communicable Diseases) เป็นโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือสารคัดหลั่งต่าง ๆ หากแต่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากวิถีการใช้ชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย อาหารหวาน มัน เค็มจัด และมีความเครียด การเจริญเติบโตของโรคจะค่อย ๆ สะสมสุดท้ายจะเกิดอาการเรื้อรังในที่สุด หากไม่ได้รับการรักษาหรือดูแลอย่างถูกต้องและทันเวลา ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยและคนรอบข้าง

โรคไม่ติดต่อ NCDs ยอดฮิตของคนไทย มีอะไรบ้าง?

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง โรคอ้วนลงพุง โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง

ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการที่สำคัญเพื่อปกป้องประชาชนจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น
- การยกระดับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งส่งผลให้การบริโภคยาสูบลดลง
- การห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่ายน้ำมันและอาหารที่มีส่วนประกอบของกรดไขมันทรานส์ ที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
- การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
- การออกมาตรการภาษีสำหรับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลในปริมาณสูง ทำให้ผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับส่วนผสมให้มีน้ำตาลให้น้อยลง
ซึ่งข้อมูลจากการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า โรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยจำนวนกว่า 400,000 ราย หรือเท่ากับร้อยละ 71 ในแต่ละปี โดยส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ มีปัจจัยเสี่ยงหลักที่ส่งผลให้โรคจากโรคไม่ติดต่อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว คือ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และขาดการออกกำลังกาย ในปี 2552 ประเทศไทยเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อสูงถึง 1,985 ล้านบาท

ปัญหาของกลุ่มโรค NCDs เหล่านี้นับเป็นภัยเงียบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากมาย ซึ่งประเทศไทยจะยกระดับการดำเนินงานป้องกันโรคไม่ติดต่อของทุกภาคส่วนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อลงร้อยละ 25 ภายในปี 2568 และลดลง 1 ใน 3 ภายในปี 2573 ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อไป
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์