หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ผลสำเร็จการประชุมผู้นำ BIMSTEC ครั้งที่ 4 ในการขับเคลื่อนความเชื่อมโยง พัฒนาร่วมกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

5 กันยายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1081)

การประชุมผู้นำความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือ BIMSTEC ครั้งที่ 4 ที่สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เมื่อวันที่ 30 และ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งผู้นำจาก 7 ประเทศสมาชิก ได้แก่ อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา ภูฏาน เนปาล เมียนมาและไทย ได้ใช้เวทีดังกล่าวหารือในประเด็น "การมุ่งสู่ความสงบสุข ความมั่นคั่ง และยั่งยืนแห่งภูมิภาคอ่าวเบงกอล” โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลสำเร็จของการประชุมครั้งนี้ ประเทศสมาชิก BIMSTEC เห็นพ้องร่วมกันที่จะเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงครอบคลุมทั้งทางบก ทางทะเลและอากาศ ซึ่งไทยได้เสนอการจัดลำดับกิจกรรมความร่วมมือใน 5 กลุ่ม ได้แก่ ความเชื่อมโยง การค้า-การลงทุน การปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชน ความมั่นคง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเร่งรัดดำเนินการโครงการที่เป็นไปได้ ก่อนนำไปต่อยอดสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อกับกลุ่มความร่วมมืออื่น ๆ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์แก่ทุกกลุ่มประเทศสมาชิก
 
ผลการประชุมครั้งนี้ ยังนำไปสู่การลงนามความตกลงในกรอบการประชุมความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้า ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้กรอบ BIMSTEC และร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างสถาบันการทูตของประเทศสมาชิก BIMSTEC
 
อย่างไรก็ตาม นอกจากการแสดงบทบาทส่งเสริมความร่วมมือในเวทีการประชุมแล้ว นายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้ หารือทวิภาคีกับนายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อย้ำบทบาทการเป็นผู้ประสานงานอาเซียน-อินเดีย ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความเชื่อมโยงทางทะเล ท่าเรือไทยและอินเดีย เส้นทางการบินระหว่างกัน รวมทั้งส่งเสริมความเชื่อมโยงในกรอบ BIMSTEC เช่นเดียวกับ นายคัดห์กา ปราสาด ชาร์มา โอลิ นายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งไทยเห็นพ้องที่จะผลักดันมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านอุตสาหกรรม การเกษตร รวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงพระพุทธศาสนาในเอเชีย
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์