หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 9

10 สิงหาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 707)

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2561 ตามคำเชิญของ อู จ่อ ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา เพื่อเป็นประธานร่วมกันในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เมียนมา ครั้งที่ 9 ที่กรุงเนปยีดอ เมียนมา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561
 
คณะกรรมาธิการร่วมฯ เป็นกลไกสูงสุดสำหรับการปรึกษาหารือในกรอบทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมา โดยที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศนั้น ไม่เพียงแต่จะมุ่งส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ (Natural Strategic Partnership) ระหว่างกันเท่านั้น หากแต่ยังจะได้ร่วมกันจัดลำดับความสำคัญและผลักดันความร่วมมือระหว่างสองประเทศในทุกมิติ ในช่วงการประชุมฯ ทั้งสองฝ่ายยังจะร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศไทย – เมียนมา และร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังมีกำหนดทำการส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่และลานกีฬาอเนกประสงค์อย่างเป็นทางการให้แก่โรงเรียนมิตรภาพไทย – เมียนมา เมืองปิ่นมะนา ซึ่งตั้งอยู่ชานกรุงเนปยีดอ
 
ไทยเป็นประเทศแรกที่รัฐบาลเมียนมาชุดปัจจุบันจัดการประชุมในกรอบคณะกรรมาธิการร่วมฯ ด้วยและในฐานะประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิด ไทยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติกับเมียนมา บนพื้นฐานของความไว้วางใจ ความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์