หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวประกาศ
รายชื่อเยาวชนผู้ผ่านเข้าสู่รองชิงฯ 8th ASEAN Quiz

7 สิงหาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1511)

ประกาศรายชื่อเยาวชนที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติ ครั้งที่ 8 หรือ 8th ASEAN Quiz, National Level รอบคัดเลือก เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 และได้เยาวชนผู้ผ่านเข้ารอบ รวม 15 คน

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติ ครั้งที่ 8 เปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 –6) อายุไม่เกิน 18 ปีและมีสัญชาติไทย มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ ดีมาก สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือก ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนเป็นจำนวนมาก โดยมีนักเรียนที่มีคุณสมบัติจำนวน 173 คน จาก 36 โรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันโดยการทำแบบทดสอบความรู้เรื่องอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ มีเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 15 คน ประกอบด้วย โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

สำหรับผู้ที่ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือก 15 คน จะได้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรูปแบบรายการ    เกมโชว์ ณ ห้องบันทึกรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถ.วิภาวดีรังสิต ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เพื่อหาตัวแทนเยาวชนไทย จำนวน 3 คน ไปแข่งขันระดับภูมิภาค ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษา โล่รางวัลและประกาศนียบัตร นอกจากนี้ จะได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนเยาวชนร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์และของอาเซียนต่อไป

50 ปีที่ผ่านมาของอาเซียน สู่ปีที่ 51 ในปีนี้ และก้าวสู่ปีที่ 52 ใน พ.ศ. 2562 ซึ่งประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนไทยจะได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา ความสำคัญและพัฒนาการของอาเซียน โดยเฉพาะที่ผ่านมา ประเทศไทย ผู้นำและคนไทย ได้มีส่วนร่วมและบทบาทสำคัญในการก่อตั้งและพัฒนาประชาคมอาเซียนร่วมกับสมาชิกอื่น ๆ ในทุก ๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงอยากให้เยาวชนไทยเป็นตัวกลางที่จะมีความรู้และสามารถประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของการเป็นประชาคมและพลเมืองอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น

เยาวชนคืออนาคตของชาติ การได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียนที่เขาอยู่ การพัฒนาที่มุ่งไปข้างหน้า การเตรียมตัวและเตรียมพร้อมศักยภาพของตนเอง ซึ่งจะเป็นอนาคตและเป็นพลังของอาเซียนในอนาคต สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านร่วมให้กำลังใจเยาวชนไทย และขอเชิญสื่อมวลชนทุกหน่วยงานร่วมทำข่าวการแข่งขันฯ ในครั้งนี้

สำหรับรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 15 คน ได้ประกาศอย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ www.aseanthai.net หรือทาง facebook fanpage @aseanthaiprd และ @aseanthaienglish          ซึ่งผู้สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์  02 – 618 – 2323 ต่อ 1723, 1719      ในวันและเวลาราชการ

     

รายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

จัดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติ ครั้งที่ 8 (8th ASEAN Quiz, National Level)

 

นายศิรสิทธิ์  ศรีสอาดรักษ์          โรงเรียนหอวัง

นางสาวปัณณพร  เข็มแก้ว         โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

นายสัณฑ์  แจ้งวัง                   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

นายภูมิภัส  รอดทอง                โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายปพน  สุสิกขโกศล               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายอัฒมันต์  เฉลิมแสน             โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายชวพล  เครือแตง                โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นางสาวนาร่า  เอี่ยมสกุล            โรงเรียนโยธินบูรณะ

นางสาวภัทรพร  จันทร์พุ่ม         โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

นายเขมชาติ  มั่นคง                 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

นางสาวอนัตตา  วิริยะบรรเจิด     โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

นายพิชญ์  แสงไชย                 โรงเรียนโยธินบูรณะ

นายธนัชภัทร  ยิ้มสุขไพฑูรย์        โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

นายสรวิศ  เริงวรรณ                โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

นายธาราวรรธน์ สุวรรณสุทธิ์       โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ผู้แทนสำรอง

นางสาวจรรยพร  แก้วเกลี้ยง       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

นางสาวปิยธิดา  พิกุลเวชช          โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

นายชาญชน  วัฒนะ                 โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย

นายธีรภัทร  โอวเจริญ              โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

นางสาวณัชชา  ผาสุขนิตย์          โรงเรียนสุรนารีวิทยา


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์