หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลประชุม RCEP ครั้งที่ 23 รอบกรุงเทพฯ

1 สิงหาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 820)

การประชุมคณะกรรมการเจรจาฯ RCEP ครั้งที่ 23 ระหว่างอาเซียน 10 ประเทศ และคู่เจรจา 6 ประเทศ คือ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 17 - 27 กรกฎาคม 2561 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ สรุปการเจรจาได้ 2 เรื่อง คือ พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ

โดยในส่วนของพิธีการศุลกากร มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งหลักการทั่วไป เช่น การตรวจสอบก่อนและหลังการนำเข้า การวินิจฉัยล่วงหน้า การนำเข้าและส่งออกสินค้าเร่งด่วน ความร่วมมือด้านพิธีการศุลกากร การอุทธรณ์และทบทวน รวมถึงแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากฎหมายและกฎระเบียบด้านศุลกากรของประเทศสมาชิกมีความชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งจะทำให้มีการตรวจปล่อยสินค้าที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และมีขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงให้สมาชิกคำนึงถึงความปลอดภัยของกระบวนการส่งสินค้าที่มีมาตรฐานมากขึ้น ส่วนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ได้ข้อสรุปว่าจะมุ่งเน้นเฉพาะความร่วมมือด้านความโปร่งใสของกฎระเบียบและความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือทางเทคนิค

สำหรับการเจรจาเรื่องกฎระเบียบทางเทคนิค และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ยังมีบางประเด็นที่สมาชิกยังต้องหารือเพิ่มเติม และคาดว่าจะสามารถสรุปผลการเจรจาได้ในการประชุม ครั้งที่ 24 ที่นิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคม 2561 นี้

นายรณรงค์กล่าวว่า การประชุมรอบกรุงเทพฯ ยังได้เปิดเวทีหารือระหว่างหัวหน้าคณะเจรจากับผู้แทนจากสภาธุรกิจเอเชียตะวันออกและภาคประชาสังคม รวมกว่า 40 องค์กร โดยภาคเอกชนให้ความสำคัญกับการเปิดเสรีที่จะสามารถนำมาซึ่งประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง และภาคประชาสังคมต้องการให้การเจรจามีความโปร่งใส และขอให้ภาครัฐรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของไทยได้ย้ำจุดยืนของการเจรจาที่คำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งประเทศบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมถึงจะเปิดรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันผลักดันการเจรจาให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์ของคนไทยและประเทศไทย
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์