หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงพาณิชย์เปิดตัว Big Data พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

1 สิงหาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 773)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดวิสัยทัศน์แสดงศักยภาพการใช้ Big Data ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การสร้างกำลังซื้อให้กับประชาชนในระดับฐานราก การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพรายพื้นที่ให้กับประชาชนการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้ประกอบการแต่ละรายอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ รองรับเศรษฐกิจ 4.0 ตลอดจนการยกระดับธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังนำ Big Data มาใช้เพื่อยกระดับการทำงานของกระทรวง ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเพื่อผลักดันการค้าของไทย สร้างรายได้จากการส่งออกให้บรรลุเป้าหมาย
 
กระทรวงพาณิชย์ในฐานะเป็นผู้ดูแลในด้านเศรษฐกิจมุ่งหวังให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในยุคดิจิทัลให้เข้มแข็งในระยะยาว โดยใช้ประโยชน์จากการใช้ Big Data ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยนำข้อมูล Big Data มาประมวล เพื่อ "สร้าง” อาชีพที่เหมาะสมให้กับประชาชนเป็นรายพื้นที่ อีกทั้งกระทรวงยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ "สนับสนุน” องค์ความรู้ให้กับภาคประชาชนและผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจไปจนถึงการค้าระหว่างประเทศตามศักยภาพรายบุคคลโดยกระทรวงได้บูรณาการข้อมูลและหลักสูตรการฝึกอบรมของทุกหน่วยงานในกระทรวงเพื่อลดความซ้ำซ้อนของหลักสูตรก่อให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ
 
นอกจากนี้ กระทรวงยังมีการใช้ประโยชน์จาก Big Data มาใช้ในการ "ส่งเสริม” การค้าระหว่างประเทศ โดยการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานด้านต่างประเทศของกระทรวง มาประมวลและแสดงผลแบบ Real-time เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนใช้ในการติดตาม ผลักดัน และขยายโอกาสการค้าระหว่างประเทศให้บรรลุเป้าหมาย
 
การดำเนินงานข้างต้นถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการนำ Big Data มายกระดับการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ (Empowering MOC with Big Data) ใน 3 ด้าน คือ
1) การอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน
2) การลดขั้นตอนกระบวนการทำงานภายในกระทรวง และ
3) การตัดสินใจในการวางนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศ
ดังจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี Big Data เป็นตัวแปรสำคัญที่จะเปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจาย ไม่มีมูลค่า ให้เกิดเป็นข้อมูลที่มีมูลค่า เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน เกิดผลสูงสุดต่อภาคส่วนประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับพื้นที่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์