หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยหารือ รมช.การค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน ออสเตรเลีย

31 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1111)

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับ Mr. Mark Coulton รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
 
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับ Mr. Mark Coulton รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมวชิราวุธ กระทรวงศึกษาธิการ
 
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ จึงได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูง ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจากต่างประเทศ ในการเข้าร่วมจัดการศึกษากับไทยในสาขาวิชาที่มีความทันสมัย และสอดรับนโยบายประเทศไทย 4.0 อาทิ มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon สหรัฐอเมริกา, National Taiwan University ไต้หวัน, National Institute of Technology (KOSEN) ญี่ปุ่น เป็นต้น
 
เพื่อที่จะเป็นการเตรียมกำลังคนให้เชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาประเทศ แต่ในขณะนี้ก็ยังต้องการความร่วมมือจากทั้งสถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม สภาหอการค้าจากประเทศต่าง ๆ รวมถึงออสเตรเลียด้วย เพื่อร่วมจัดการศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
 
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีโรงเรียนนานาชาติจำนวนมาก ซึ่งสามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน
 
ในส่วนของการพัฒนาครู กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายสำคัญ "โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร” (คูปองพัฒนาครู) โดยกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปถึงครูทุกคนโดยตรง เพื่อให้ครูได้เลือกหลักสูตรและลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ตามความถนัดและความสนใจ พร้อมสนับสนุนงบประมาณ 10,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งมีหลากหลายหน่วยงานมาร่วมจัดหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
 
ภายใต้กระบวนการประเมินหลักสูตรอย่างเข้มข้น มีการบูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระวิชากับหลักวิชาชีพครู สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน อย่างไรก็ตาม การดำเนินนโยบายในปีแรก มีครูให้ความสนใจและร่วมลงทะเบียนเข้ารับการอบรมถึงกว่า 3 แสนคน
 
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมกับ British Council จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ผ่านศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการฝึกอบรมรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่โดยวิทยากรชาวต่างชาติ เน้นการสื่อสารในชีวิตจริง ส่งผลถึงผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนรอบด้าน
 
รมช.การค้าฯ ออสเตรเลีย กล่าวว่า การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการที่จะเตรียมกำลังคน ให้มีทักษะสมรรถนะรองรับกับนโยบายของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
อีกทั้งการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านอาชีวศึกษาก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน ซึ่งภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมของออสเตรเลีย-ไทย ก็มีความร่วมมือร่วมกันในหลายด้าน ที่จะสามารถต่อยอดไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาในบริษัทภาคเอกชน หรือสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมของออสเตรเลียที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยได้
 
อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นทักษะสำคัญสำหรับนักเรียนนักศึกษา คือ ทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ การบริการ การค้า ฯลฯ
 
ดังนั้น การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ และยินดีที่กระทรวงศึกษาธิการไทยได้ให้ความสำคัญตามที่ได้จัดอบรม Boot Camp ให้กับครูภาษาอังกฤษทั่วประเทศ
 
 
ข้อมูล อรพรรณ ฤทธิ์มั่น www.thaigov.go.th
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์