หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
งานด้านสังคม แต่จัดเป็นแบบงานมหกรรม

25 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 528)

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดงาน Thailand Social Expo 2018  วันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ Hall 5-8  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 
มหกรรมงานด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทยที่รวบรวม นวัตกรรมทางสังคม เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาศักยภาพคนและพัฒนาสังคม รวมถึงการดำเนินงานสำคัญและบริการด้านสังคม ของไทยมากกว่า 60 หน่วยงานไว้ด้วยกัน
 
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
1) การประชุมวิชาการ
2) การแสดงผลงานนวัตกรรม
3) การแสดงผลิตผลด้านสังคม
4) การแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย
 
ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว นอกจากกิจกรรมหลักทั้ง 4 ด้านแล้ว ยังมี
-การแสดงของศิลปิน  s2s (วงดนตรีคนพิการ) กับนักร้องวงดุริยางค์ทหารบก
-การแสดง "โขนรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ" โดยคนพิการทางการได้ยิน 
-การเดินแฟชั่นโชว์ผู้สูงอายุ การแสดงหมอลำ "ร้องเพลงหมอลำตาม พ.ร.บ.ขอทาน
-การแสดง Bamboo Dance โดยสมาคมคริสจักรพันธมิตร และมูลนิธิสายใยแห่งความหวัง 
-รายการ Over The Limit ปฏิบัติการทะลุพิกัด
-การแสดงกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
 
สำหรับท่านที่สนใจรับฟังการพูดคุยทางวิชาการ ภายในงานก็มีหัวข้อทางวิชาการที่น่าสนใจให้ท่านได้รับความรู้  ดังนี้
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
-พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าว ปาฐกฐาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมในยุค Thailand 4.0 และมอบแนวทางนโยบายด้านสังคม
-การเสวนา  "แนวคิดและขอเสนอนวัตกรรมทางสังคมของอาเซียน" 
-การเสวนา "เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หยุดการกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ"
-การเสวนา "สังคมสูงอายุ สู่ระเบียบวาระแห่งชาติ"
-การเสวนา "เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกับการคุ้มครองทางสัมคม"
วันที่ 4 สิงหาคม 2561
-การเสวนา "พลังสตรี...ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย"
-การเสวนา "Digital Society: การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในยุคดิจิตอล"
-การเสวนา "วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อคนพิการ"
-การเสวนา "การเดินทางสู่การเรียนรู้"
-การเสวนา "ภาคส่วนที่สาม (Third sector) กับการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก"
 
ข้อมูล สำนักปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
02 659 6554
 
 
 
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์