หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การค้าชายแดนและการท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง

24 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 588)

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันนี้ 24 กรกฎาคม ว่า จะเป็นการชี้ทิศทางการบูรณาการสู่เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรืออีสานล่าง 2 ส่วนใหญ่ยังพบปัญหาเรื่องความยากจน การกระจายความเจริญต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง หากได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ ตรงตามศักยภาพของพื้นที่อย่างเหมาะสมจะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ อาทิ การพัฒนาแหล่งน้ำโดยเพิ่มการดึงน้ำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด การขยายเพิ่มช่องจราจรบนถนนสายต่างๆ รองรับความต้องการใช้ของประชาชนและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยมีการคมนาคมเป็นตัวเชื่อมโยง เช่น การพัฒนายกระดับด่านชายแดน อย่างช่องเม็ก ที่ถูกพัฒนาด้านการบริการและอำนวยความสะดวกจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่คึกคักมากขึ้น สร้างรายได้ในพื้นที่มากขึ้น
 
โดยปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีปริมาณการค้าชายแดนสูงถึงปีละ 17,000 ล้านบาท เช่นกันกับการพัฒนาระบบคมนาคมเส้นทางท่องเที่ยวไปยังประเทศกัมพูชาโดยผ่านทางศรีสะเกษจะช่วยสร้างค้าการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการสนับสนุนและต่อยอดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ขณะนี้มีตลาดรองรับและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ยังกล่าวถึงยุทธศาสตร์ของกลุ่มอีสานตอนล่าง 2 คือ การมุ่งเน้นพัฒนายกระดับด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่จะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการค้าการท่องเที่ยวซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์