หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ณ กรุงโตเกียว

20 กรกฎาคม 2018

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายโยชิฮิเดะ สึกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น กับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วม การหารือครอบคลุมความร่วมมือยุทธศาสตร์เศรษฐกิจรอบด้าน ดังนี้
1. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้า (TPP11) ไทยย้ำความมุ่งมั่นในการเข้าเป็นสมาชิก TPP11 และญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุนการเตรียมตัวเข้าเป็นสมาชิกดังกล่าวของไทย ทั้งสองฝ่ายจะเร่งรัดการหารือระดับเทคนิคระหว่างอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายญี่ปุ่น
 
2. ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) ทั้งสองฝ่ายย้ำความสำคัญของ JTEPA และมุ่งมั่นจะดำเนินการทบทวนทั่วไป JTEPA ให้แล้วเสร็จ เพื่อยกระดับ JTEPA ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานของหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างไทย - ญี่ปุ่น รวมถึงเห็นพ้องว่า จะดำเนินการทบทวนทั่วไป JTEPA เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายและสะท้อนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างไทย - ญี่ปุ่น
 
3. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ทั้งสองฝ่ายย้ำศักยภาพอันกว้างไกลของ RCEP และจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นสำหรับความตกลง RCEP ที่มีมาตรฐานสูงบนพื้นฐานของแถลงการณ์ร่วมของผู้นำในการเจรจา RCEP เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
 
4. ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเพื่อ Thailand 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันต่อไปเพื่อยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะบนพื้นฐานของแนวคิด Connected Industries ในขณะที่ฝ่ายไทยย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการ EEC และยินดีให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักลงทุนญี่ปุ่นใน EEC
 
5. ความร่วมมือระบบราง ทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะผลักดันความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบรางในไทย ญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบรางในไทย
 
6. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) ญี่ปุ่นยินดีกับการจัดทำแผนแม่บท ACMECS Master Plan ที่ไทยเป็นผู้ริเริ่มในการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ที่กรุงเทพฯ และยินดีที่ญี่ปุ่นแสดงความสนใจอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บท ACMECS โดยเฉพาะในช่วงแรกของการบังคับใช้ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 
7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยในด้าน HRD ตามข้อริเริ่มความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ญี่ปุ่น - ไทย โดยเฉพาะการพัฒนาวิศวกรและแรงงานด้านเทคนิคในสาขาเฉพาะต่าง ๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อจัดตั้งสถาบันสำหรับการพัฒนาวิศวกรและบุคลากรทางเทคนิคในรูปแบบของญี่ปุ่นแห่งแรก หรือ "โคเซ็น” ในไทย
 
8. ความร่วมมือไทย - ญี่ปุ่นในระดับท้องถิ่น ทั้งสองฝ่ายยินดีกับพัฒนาการความร่วมมือในระดับท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น และจะหารือต่อไปเกี่ยวกับสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย รวมทั้งยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับจังหวัดมิเอะ
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์