หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมสิ่งแวดล้อมนานาชาติประจำปี 2018 สาธารณรัฐประชาชนจีน

19 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1329)

นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุม ASEAN-China Workshop on Marine Environmental Protection (MMS) หัวข้อ Marine Micro plastic Symposium ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ เมืองกุ้ยหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก ASEAN และจากทั่วโลกทั้ง 35 ประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,500 คน ในการนี้ นางสาวนฤมล กรคณิตนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ขยะทะเล งานวิจัยด้านขยะทะเล และไมโครพลาสติก รวมทั้งเเนวนโยบายการแก้ปัญหาขยะทะเลของประเทศไทย ซึ่งเป็นการแสดงความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับทะเลในการปกป้องทะเลให้มีความสมบูรณ์ต่อไป
 
การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จของงานวิจัยด้าน Marine Micro plastic และด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศรวมถึงการแสวงหาความร่วมมือระหว่างไทยและจีน เนื่องจาก Marine Micro plastic เป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมสำคัญที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเลรวมถึงมนุษย์อันเป็นผลมาจากขยะพลาสติกในทะเล ซึ่งข้อมูลจากงานวิจัยพบว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนถูกจัดอยู่ในลำดับต้น ๆ ของประเทศที่มีปริมาณขยะทะเลจำนวนมาก อีกทั้งประเด็นขยะทะเลและ Marine Micro plastic ยังเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงท่าทีของประเทศไทยในการให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหา Micro plastic ที่เกิดจากขยะทะเล
 
ปัญหาขยะพลาสติกได้กลายเป็นวิกฤตสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งนานาชาติให้ความสำคัญและถูกหยิบยกขึ้นมาหารือควบคู่กันในการประชุมระดับนานาชาติ จากหลักฐานที่ปรากฏชัดมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันทั้งภาพแพขยะในมหาสมุทร ภาพผลกระทบของขยะพลาสติกที่มีต่อนกทะเล สัตว์ทะเล เช่น เต่าทะเล โลมา วาฬ และสัตว์ทะเลหายากอื่น ๆ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ขยะพลาสติกกำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในปี 2559 มีขยะมากถึง 27 ล้านตัน จำนวนนี้เป็นขยะพลาสติกเฉลี่ย 3.2 ล้านตัน สอดคล้องกับข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า แต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ และครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำพลาสติก นอกจากนี้ แต่ละปีมีปริมาณขยะพลาสติกกว่า 13 ล้านตันไหลลงสู่ทะเล ซึ่งประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลก
 
"ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบาย 3 อย่าง คือ เลิกใช้พลาสติก ลดใช้พลาสติก และหานวัตกรรมใหม่ เช่น ทำที่ดักขยะปากแม่น้ำ โดยเริ่มแล้วหากสำเร็จจะขยายผลทั่วประเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะลงทะเล พร้อมกันนี้ ภาครัฐ ผู้แทนองค์กรต่าง ๆ และภาคเอกชน ทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย และผู้บริโภคพลาสติก ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์และมีส่วนร่วมลดการผลิตและการใช้พลาสติก เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและอนุรักษ์ทะเลไทย โดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จนนำสู่การแก้ปัญหาขยะทะเลอย่างจริงจัง”
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์