หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การจัดทำความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน

10 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1101)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกาคม 2561 ที่สิงคโปร์ ว่า ในการประชุมครั้งนี้อาเซียนได้ข้อสรุปในเรื่องที่สำคัญหลายเรื่อง โดยเฉพาะการจัดทำความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ที่จะมีการเพิ่มความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบโลจิสติกส์ และระบบการชำระเงิน ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ทั้งนี้ จะมีการเสนอความตกลงให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามในการประชุมเดือนสิงหาคม 2561 ที่สิงคโปร์ และหากความตกลงมีผลบังคับใช้จะช่วยส่งเสริมให้การค้าออนไลน์เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ประกอบการในอาเซียนและผู้ประกอบการไทย เพราะจะมีการกำหนดกฎ กติกาที่ชัดเจน และในส่วนของผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์จากการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ได้อย่างมั่นใจและสะดวกยิ่งขึ้น
 
นางอรมนกล่าวว่า ที่ประชุมยังได้มีการประเมินและทบทวนมาตรการที่มิใช่ภาษีของอาเซียน เพื่อไม่ให้มีการนำมาตรการที่มิใช่ภาษี (NTMs) มาใช้เป็นเครื่องมือกีดกันการค้า เพราะปัจจุบันอัตราภาษีในอาเซียนส่วนใหญ่เป็น 0% เกือบหมดแล้ว แต่กลับกลายเป็นว่าอาเซียนมีการนำมาตรการกีดกันทางการค้ามาใช้กันมากขึ้น เช่น อินโดนีเซียกีดกันลำไยไทย เวียดนามกีดกันการนำเข้ารถยนต์ เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมขอให้สมาชิกอย่าใช้มาตรการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการค้าในภูมิภาค สำหรับเรื่องอื่น ๆ ที่จะมีการลงนามในการประชุมเดือนสิงหาคมนี้ ได้แก่ พิธีสารเพื่อรองรับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองและลดการติดต่อภาครัฐ และการลงนามข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS)
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ให้ใช้งานได้จริงระหว่างอาเซียน 10 ประเทศ โดยปัจจุบันมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form D) กันแล้ว 5 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์และเวียดนาม และอีก 3 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ บรูไน และกัมพูชา ได้เริ่มทดลองใช้ระบบแล้ว
 
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์