หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การค้ามนุษย์ประเทศไทยแก้ปัญหาได้ดีขึ้น

10 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 484)

หลังจากที่ประเทศไทยถูกจับตามองถึงการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและปัญหาการค้ามนุษย์จากนานาประเทศ ประเทศไทยได้มีการแก้ไขกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามหลักของหลักสากล โดยเฉพาะการปรับปรุงกฎหมาย แผนการทำงาน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่ชัดเจนในหลายด้านของการดำเนินงานของรัฐบาลไทย
 
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TiP Report) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 โดยในปีนี้สหรัฐอเมริกาได้ปรับสถานการณ์ปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยจาก Tier 2 Watch List มาเป็นระดับ Tier 2 ซึ่งหมายถึงประเทศที่ดำเนินการยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำโดยสมบูรณ์ แต่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา ซึ่งประเทศไทยเคยถูกจัดอันดับอยู่ใน Tier 2 ครั้งสุดท้ายตั้งแต่ปี 2552 หรือ เกือบ 10 ปีที่ผ่านมา
 
การที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับที่สูงขึ้นเป็นสิ่งยืนยันความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อความพยายามในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทยในการป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ซึ่งส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาล เช่น ความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกามีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งอาจยังได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐฯ ในด้านต่าง ๆ หรือได้รับการพิจารณาเรื่องความช่วยเหลือจากสถาบันสำคัญระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และธนาคารโลก (The World Bank) รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ขณะเดียวกันยังส่งผลดีต่อการค้าของไทย โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและประเทศสมาชิกคู่ค้าได้มากขึ้น เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่สินค้าส่งออกของไทย เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคว่าสินค้าไทยไม่มีการผลิตจากการใช้แรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ ตลอดจนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ
 
จากการปรับขึ้นสถานการณ์ปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยในครั้งนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการทุ่มเทบูรณาการการทำงานอย่างต่อเนื่อง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย สาธารณสุข ยุติธรรม คมนาคม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกษตรและสหกรณ์ และอีกหลายหน่วยงาน พร้อมทั้งยืนยันว่า จะมุ่งมั่นขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างจริงจังต่อไป ด้วยมาตรการส่งเสริมและปกป้องสิทธิแรงงานทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติของแรงงาน การขับเคลื่อนนโยบายการตรวจแรงงานอย่างเข้มข้นเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงาน วางระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ประเทศเพื่อนบ้าน องค์การระหว่างประเทศ
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เรียบเรียงโดย เพ็ญกมล ประเสริฐกุล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์