หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
25 ลุ่มน้ำของไทยบริหารให้เป็นระบบและสมดุลการใช้ประโยชน์ ทำอย่างไร

10 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 800)

การบริหารจัดการลุ่มน้ำทั่วประเทศให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ได้สูงสุด จำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาลุ่มน้ำทั้งหมดให้เป็นระบบและมีการบริหารจัดการอย่างสมดุล
 
ที่ผ่านมาประเทศไทยได้แบ่งลุ่มน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเป็น 25 ลุ่มน้ำหลัก แล้วแบ่งเป็นลุ่มน้ำย่อย 254 ลุ่มน้ำสาขา แต่กลับพบมีลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำย่อยบางส่วนใช้ไม่เต็มศักยภาพและบริหารจัดการไม่เป็นเอกเทศ เช่น ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ทำให้ไม่เชื่อมโยงสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และบางลุ่มน้ำหลักหลายลุ่มน้ำมีขนาดเล็ก บางลุ่มน้ำมีความสัมพันธ์เชิงอุทกวิทยาและการบริหารจัดการที่คาบเกี่ยวกับลุ่มน้ำหลักอื่นๆ จนไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเบ็ดเสร็จในแต่ละลุ่มน้ำ ทำให้ต้องทบทวนการกำหนดขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำใหม่ให้สามารถบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพและเหมาะสมขึ้น ที่สำคัญต้องสัมพันธ์กับเขตการปกครองและขอบเขตของลุ่มน้ำ และขนาดที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าในแต่ละลุ่มน้ำ
 
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงร่วมกันทำโครงการศึกษาทบทวนการกำหนดขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและผลกระทบจากการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำใหม่ให้เหมาะกับการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม ควบคู่กับศึกษาผลกระทบของการกำหนดลุ่มน้ำในเชิงบริหารจัดการน้ำ กฎหมาย การปกครอง และที่เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์แบ่งขอบเขตของลุ่มน้ำย่อยและสาขาย่อย ให้เหมาะสมกับการนำมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งกรณีภาวะน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำ ด้วยทำโครงการศึกษาทบทวนแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและผลกระทบจากการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำ (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ 1 บริเวณ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียทบทวนขอบเขตลุ่มน้ำใหม่ แล้วนำเสนอเกณฑ์การแบ่งพื้นที่ลุ่มและรับฟังความคิดเห็นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบ
 
นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) เล่าให้ฟังว่า การแบ่งลุ่มน้ำใหม่จะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเท่าทันต่อสถานการณ์น้ำในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว คาดว่า จะสรุปรายละเอียดผลการศึกษาการแบ่งลุ่มน้ำใหม่ ทั้งลุ่มน้ำประธาน ลุ่มน้ำหลัก ลุ่มน้ำย่อย และลุ่มน้ำสาขาย่อยแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้
 
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) จะเปิดเวทีชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการศึกษาทบทวนแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำฯในทุกภาคส่วนทั่วทุกในภูมิภาค 8 พื้นที่ พื้นที่ละ 2 ครั้ง เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ มาเป็นผลการศึกษาที่รอบด้านและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งเน้นการพูดคุย 2 เรื่องเป็นหลักใหญ่สำคัญ คือ การจัดแบ่งขอบเขตลุ่มน้ำใน 25 ลุ่มน้ำหลัก และการแบ่งประเภทกลุ่มผู้ใช้น้ำ
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์