หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อังค์ถัดสานต่อพันธมิตรทางเศรษฐกิจทุกภูมิภาค เน้นสร้างความแข็งแกร่งทางการค้ากับประเทศกำลังพัฒนา

9 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1171)

เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (The United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) หรืออังค์ถัด หารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยชื่นชมบทบาทไทยในการยกระดับความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค เพื่อขยายความร่วมมือพัฒนาการค้าการลงทุนสู่ภูมิภาคอื่นนอกอาเซียนอย่างทั่วถึง พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของระบบการค้าพหุภาคีต่อการพัฒนาทางการค้า
 
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับ ดร.มูคิสะ คิทูยิ เลขาธิการอังค์ถัด (UNCTAD) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ในประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยกับอังค์ถัดและการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเลขาธิการอังค์ถัดเห็นว่า ไทยและอังค์ถัดมีความสัมพันธ์เชิงวิชาการและความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาที่แน่นแฟ้นระหว่างกันมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมาไทยมีบทบาทนำในเวทีระหว่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน
 
การหารือครั้งนี้ไทยได้สร้างความมั่นใจกับอังค์ถัดว่า ไทยพร้อมร่วมมือและสานต่อการเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้าในทุกภูมิภาค รวมทั้งประเทศในกลุ่มแอฟริกา นอกจากนี้ ไทยยังคงสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี และให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกัน โดยในปี 2562 ที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนจะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากอาเซียนแล้ว ไทยยังต้องการขยายความร่วมมือและการเชื่อมโยงกับประเทศกำลังพัฒนาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งร่วมกัน อาทิ การสร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมไป สปป.ลาว และจีน ตาม Belt and Road Initiative ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปเส้นทางมหาสมุทรสู่อินเดียและแอฟริกาได้
 
ในโอกาสนี้ เลขาธิการอังค์ถัดยังได้แสดงความยินดีที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไทยร่วมจัดตั้งกับอังค์ถัด เมื่อปี 2544 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย จะเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญของอังค์ถัด และเชื่อมั่นว่ากระทรวงพาณิชย์ และ ITD จะทำงานส่งเสริมซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี และสามารถดำเนินนโยบายด้านการค้าการลงทุนที่เสริมสร้างการพัฒนาทางการค้าอย่างทั่วถึงต่อไป
 
ทั้งนี้ อังค์ถัดเป็นหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานขององค์การสหประชาชาติ เพื่อสร้างความเจริญในด้านการค้าและการพัฒนา สนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ในสาขาการลงทุน การเงิน เทคโนโลยี การพัฒนาองค์กรธุรกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการเป็นสถาบันวิชาการ ให้บริการประสานการหารือเกี่ยวกับนโยบายและแนวคิดด้านการพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีสมาชิก 194 ประเทศ โดยไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์