หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมการค้าต่างประเทศรับเรื่องช่วยเกษตรกรมะพร้าว แจงการนำเข้าเป็นไปตามกรอบAFTAที่ไม่เกินกำหนด

9 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1270)

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศชี้แจงสถานการณ์ราคามะพร้าว เผย ติดตาม-ประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหากรณีที่เกษตรกรร้องเรียนสถานการณ์ราคามะพร้าวตกต่ำ

นายอดุลย์  โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงประเด็น นสพ. ฐานเศรษฐกิจ หัวข้อข่าว "สถานการณ์ราคามะพร้าวตกต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี” ดังนี้
 
1. กระทรวงพาณิชย์ได้มีการติดตามและประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหากรณีที่เกษตรกรได้ร้องเรียนสถานการณ์ราคามะพร้าวตกต่ำ โดยจะเสนอให้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาปัญหาของเกษตรกร เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือชาวสวนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมในเร็ว ๆ นี้ สำหรับมาตรการที่จะเสนอให้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชพิจารณา นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้นโยบายว่า มาตรการที่จะนำมาใช้จะต้องสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย โดยเกษตรกรจะต้องได้รับการดูแล และผู้ประกอบการที่ใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบ จะต้องทำธุรกิจต่อไปได้ โดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณามาตรการที่จะนำมาใช้ ขอให้รอผลหลังจากการประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้น
 
2. ในส่วนของกรมฯ ได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์การผลิต การบริโภค และการนำเข้ามาโดยตลอด โดยมีข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรว่าในปี 2560 ไทยสามารถผลิตมะพร้าวผลได้ปริมาณ 832,895 ตัน ในขณะที่ปริมาณความต้องการใช้มีปริมาณ 1,412,840 ตัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศปริมาณ 579,945 ตัน
 
3. สำหรับการดูแลการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศที่ผ่านมา กรมฯ ได้ควบคุมการนำเข้าสินค้ามะพร้าวตามที่ไทยได้ผูกพันมาตรการโควตาและอัตราภาษีสินค้ามะพร้าว ครอบคลุมมะพร้าวทั้งผล (พิกัดฯ 0801.12.00.000) มะพร้าวอ่อน (พิกัดฯ0801.19.10.000) และมะพร้าวอื่น ๆ (พิกัดฯ 0801.19.90.000) ในปริมาณเปิดตลาด ปีละ 2,317 ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 20 นอกโควตาร้อยละ 54 ภายใต้กรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) โดยต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิตและดำเนินกิจการ แต่ตั้งแต่เปิดตลาดจนถึงปัจจุบัน ไม่มีการนำเข้าในโควตาตามกรอบความตกลง WTO ที่กำหนดให้นำเข้าในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมของแต่ละปี
 
4. อย่างไรก็ตาม ผู้นำเข้าส่วนใหญ่ ได้นำเข้าภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) โดยต้องเป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าไว้กับกรมฯ และนำเข้ามาเพื่อการแปรรูปเป็นน้ำมันพืช เป็นอาหารคนในกิจการของตนเองไม่เกินปริมาณที่ระบุไว้ตามแผนการนำเข้าและการใช้ในกิจการของตนเอง โดยกำหนดให้นำเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชและด่านอาหารและยาในช่วงเดียวกันกับกรอบความตกลง WTO อัตราภาษีร้อยละ 0 ซึ่งในปี 2560 มีปริมาณการนำเข้าจากทุกประเทศทั่วโลก 416,124 ตัน ซึ่งเป็นการนำเข้าจากอินโดนิเซีย 384,102 ตัน เวียดนาม 15,613  ตัน และประเทศอื่น ๆ 16,409 ตัน

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ / www.thaigov.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์