หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย–มาเลเซีย ร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน

9 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1469)

กระทรวงสาธารณสุขไทย มาเลเซียร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนไทย-มาเลเซีย บูรณาการทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการควบคุมป้องกันโรค การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา งานอนามัยแม่และเด็ก การส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดน เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศทาง NK-TM Website 
 
นายแพทย์เจษฎา  ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 กล่าวถึงผลการประชุมความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนไทย–มาเลเซีย ครั้งที่ 31 (The 31st Thailand–Malaysia Border Health Goodwill Committee Meeting 2018) ที่ โรงแรมอัลมีรอซ กทม. ว่า รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียมีการพัฒนาด้านสาธารณสุขร่วมกันอย่างยาวนาน มีการผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการประชุม เพื่อปรับกลไกในการดำเนินงาน ซึ่งจากการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ได้ข้อสรุปร่วมกัน คือให้แต่ละจังหวัดแต่ละรัฐทั้ง 4 คู่ ระหว่างจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส ประเทศไทย กับรัฐกลันตัน เปอร์ลิส เคดาห์ เปรัค ประเทศมาเลเซีย มีการซ้อมแผนการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำร่วมกัน การพัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยโรคติดต่อที่ให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้ มีเว็บไซต์ NK-TM Website เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศระหว่างกัน เพื่อการบริการทางวิชาการ การสื่อสารเชิงวิชาการ สร้างระบบการดูแลสุขภาพมารดาและทารกที่เชื่อมต่อข้อมูลการดูแลสุขภาพมารดาและทารก เช่น แผนการให้บริการวัคซีนในเด็ก เป็นต้น และการจัดทำแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดนและเกิดการส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดน ทำให้การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน 2 ประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล และมีทิศทางของปัญหาที่ดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของพื้นที่ในระหว่างทั้งสองประเทศที่เหมาะสมตามที่ควรได้รับตามสิทธิมากขึ้น
 
ทั้งนี้ ปัญหาสาธารณสุขแนวชายแดนที่สำคัญ คือ
1.ปัญหาโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ได้แก่ โรคมาลาเรีย วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ โรคอุจจาระร่วง โรคซาร์ส ไข้หวัดนก
2.อนามัยแม่และเด็ก อัตราตายมารดาและทารกยังสูงกว่าเป้าหมายของประเทศ
3.การไหลทะลักของสินค้าทำลายสุขภาพ อาหารและยาที่ไม่ได้มาตรฐาน การลักลอบนำเข้า- ส่งออกอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมาย
4.ปัญหาการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข 
5.ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ที่มีการอพยพเคลื่อนย้าย 
6.ปัญหาด้านความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสาธารณสุข

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข / www.thaigov.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์