หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
คลังลงนามสัญญาเตรียมพัฒนาทางหลวง หมายเลข 22 – 23 รองรับการเชื่อมโยงกลุ่ม CLMV

5 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1043)

กระทรวงการคลังกับธนาคารพัฒนาเอเชีย ลงนามในสัญญาทางการเงินสำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงอำเภอหนองหาน – อำเภอพังโคน ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงสกลนคร – นครพนม และทางหลวงหมายเลข 23 ช่วงร้อยเอ็ด – ยโสธร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
       
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ Mr. Ramesh Subramanian ผู้อำนวยการ สำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ประจำประเทศไทยได้ลงนามในสัญญาทางการเงินระหว่างกระทรวงการคลัง กับ ADB สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงอำเภอหนองหาน – อำเภอพังโคน ช่วงสกลนคร – นครพนม (กิโลเมตรที่ 180 – 213) และทางหลวงหมายเลข 23 ช่วงร้อยเอ็ด – ยโสธร (โครงการฯ) ของกรมทางหลวง ซึ่งมีสรุปรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาทางการเงินเพื่อดำเนินโครงการฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว โดยมีกรอบวงเงินไม่เกิน 99.40 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่าไม่เกิน 3,404 ล้านบาท) และมีเงื่อนไขทางการเงินที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ ADB กำหนด

ทั้งนี้ การลงนามสัญญาทางการเงินระหว่างกระทรวงการคลังกับ ADB สำหรับโครงการฯ  กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรมทางหลวง และ ADB จะได้ร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดสัญญาทางการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารโครงการฯ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และครบถ้วนตามมาตรฐานการเบิกจ่ายของ ADB ต่อไป

ความร่วมมือกับ ADB ในครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ เทคโนโลยีการก่อสร้าง การบริหารโครงการ ตลอดจนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระดับนานาชาติจากการถ่ายทอดของผู้เชี่ยวชาญของ ADB ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการฯ ก่อสร้างมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ในปี 2565 ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยทางหลวงหมายเลข 22 และ 23 จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเชียนหมายเลข 15 (AH15) ในส่วนที่ผ่านประเทศไทย เพื่อให้สามารถเดินทางและขนส่งสินค้าเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Cambodia) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Myanmar) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam) และยังเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นโครงข่ายที่สนับสนุนแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 (เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และเขตเศษฐกิจพิเศษหนองคาย) และพัฒนาเส้นทางโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่ด่านชายแดนช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี กับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East – West Economic Corridor : EWEC) ที่คาดว่าจะมีปริมาณจราจรเพิ่มสูงขึ้นจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ได้อย่างมีศักยภาพต่อไป

ที่มา : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักจัดการหนี้ 1/ www.thaigov.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์