หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ

5 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 2088)

(3ก.ค.61) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ [Memorandum of Understanding (MOU) between the Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) and the International Renewable Energy Agency (IRENA)] ซึ่งกระทรวงพลังงาน แจ้งว่าจะต้องดำเนินการให้ทันก่อนวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เพื่อสำนักเลขาธิการอาเซียนจะได้ดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนตลอดจนเตรียมการลงนามให้ทันก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่ 36 ในเดือนตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 
สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการตามแผน APAEC 2016-2025 ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการดำเนินงานภายใต้คณะทำงานเครือข่ายด้านพลังงานหมุนเวียน [Renewable Energy Sub-sector Network (RE-SSN)] และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนในอาเซียน ในการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่อนาคตพลังงานที่มีคาร์บอนต่ำ สะอาด มั่นคง ราคาถูก และยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียนต่อไป
 
ขอบเขตความร่วมมือ
1) การจัดตั้งการประชุมระหว่างอาเซียน IRENA ผ่านการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน
2) การดำเนินกิจกรรมร่วมกันตามโครงการภายใต้ RE-SSN และแผนงานที่ IRENA ดำเนินการอยู่ เช่น
(1) การวางแผนพลังงานในการบูรณาการแหล่งพลังงานหมุนเวียนสัดส่วนสูงกับสัดส่วนพลังงานของอาเซียน
(2) การประเมินผลและแนวทางสำหรับการเร่งรัดการใช้พลังงานหมุนเวียนตามที่เหมาะสม รวมถึงการปรับปรุงคาดการณ์พลังงานหมุนเวียนอาเซียนให้ทันสมัย
(3) กรอบนโยบายและกฎระเบียบด้านพลังงานหมุนเวียน และผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมของการใช้พลังงานหมุนเวียน
(4) เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเท่าที่ทำได้
(5) การอบรมและการเพิ่มขีดความสามมารถในด้านพลังงานหมุนเวียน และ
(6) การพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สามารถขอรับการสนับสนุนทางการเงิน/สินเชื่อจากธนาคารได้
 
ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ลงนามเป็นต้นไปและเนื้อหาในบันทึกความเข้าใจนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาสามปี หรือจนกว่าจะมีการขอสิ้นสุดบันทึกความเข้าใจโดย ความเห็นชอบร่วมกันของทั้งสองฝ่ายหรือคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแจ้งเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าหกสิบวัน
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์