หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SeaWeb Seafood Summit ประจำปี พ.ศ. 2562

5 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 947)

ไทยร่วมกับองค์กร SeaWeb จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SeaWeb Seafood Summit ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2562 ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจอาหารทะเลที่ยั่งยืนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนจากทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่มุ่งไปสู่การทำประมงที่ยั่งยืน
 
ไทยได้ปฏิรูปภาคประมงอย่างจริงจังและต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะการขจัดปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) อย่างเป็นระบบ จนมีความก้าวหน้าที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของการทำประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค และพร้อมที่จะร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหาของไทยให้กับประเทศและองค์กรต่าง ๆ ที่สนใจ และเมื่อวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2561 ที่นครบาร์เซโลนา สเปน นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้เข้าร่วมการประชุม SeaWeb Seafood Summit ประจำปี พ.ศ. 2561 และเข้าร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ "Environmental and Ethical Sustainability through Transparency, Traceability and Accountability” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ Environmental Justice Foundation (EJF) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าการปฏิรูปภาคประมงของไทย โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำและสินค้าประมงตลอดห่วงโซ่การผลิต รวมทั้งการตรวจสอบด้านแรงงานอย่างเข้มงวด นับตั้งแต่ท่าเรือ ในทะเล จนถึงโรงงานแปรรูป ซึ่งนาย Steve Trent ผู้อำนวยการมูลนิธิ EJF ได้กล่าวชื่นชมความก้าวหน้าของไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU ในเวทีดังกล่าวด้วย
 
นอกจากนี้ ในงานดังกล่าวยังมีการมอบรางวัล Seafood Champion เพื่อเชิดชูบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในการส่งเสริมธุรกิจอาหารทะเลที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งในปีนี้ นางปฏิมา ตั้งปรัชญากูล ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ได้รับมอบรางวัล Seafood Champion สาขาการให้ความช่วยเหลือ (Advocacy) สำหรับการอุทิศตนเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงไทยและต่างด้าวด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่แข็งขันของภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่สำคัญของทางการไทยในการขจัดแรงงานค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของไทย ทั้งนี้ ไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่ให้สัตยาบันสารพิธีสาร ค.ศ. 2014 ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 และกำลังออกกฎหมายภายในที่สอดคล้องกับพิธีสาร เพื่อประสิทธิภาพของการบังคับใช้ต่อไป
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์