หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
วธ.- พม.ขับเคลื่อนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เตรียมพร้อมไทยเป็นประธานและผลักดัน ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน

3 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1269)

     

วธ.บูรณาการความร่วมมือพม.ขับเคลื่อนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เตรียมพร้อมประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ผลักดันให้เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน หนุนผู้พิการ-ผู้ด้อยโอกาสชมแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม พัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์-ดนตรีแก่เด็กพิการ

 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมกับ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) ในการประชุมบูรณาการความร่วมมือระดับกระทรวงระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กับกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยมีผู้บริหารทั้งสองกระทรวง เข้าร่วม ว่า ที่ประชุมรับทราบนโยบายของรัฐบาลที่ให้แต่ละกระทรวงบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN  Socio-Culture Community หรือ ASCC)  โดยทั้งสองกระทรวงจะบูรณาการความร่วมมือในการรายงานผลการดำเนินงาน ASCC Blueprint 2025 ต่อนายกรัฐมนตรีทุก 3 เดือน และร่วมกันการขับเคลื่อนประเทศไทยที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 ซึ่งจะจัดประชุมระดับผู้นำอาเซียน  นอกจากนี้  วธ.จะสนับสนุนพม.ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASCC) ครั้งที่ 21 และครั้งที่ 22 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะรัฐมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA) ครั้งที่ 26 และครั้งที่ 27 ดำเนินการจัดกิจกรรม อาทิ  การแสดงด้านวัฒนธรรม การนำเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน อีกทั้งจะร่วมกันผลักดันให้ปี  2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน  และวธ.จะเปิดตัวภาพยนตร์รามเกียรติ์แอนิเมชั่นตอน "รามาวตาร” ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน

 

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างวธ.กับพม. โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ซึ่งพม.จะนำเด็ก เยาวชน ผู้พิการและผู้สูงอายุเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และโบราณสถานต่าง ๆ อีกทั้งจะร่วมกันปรับปรุงพื้นที่และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาทิ แหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ จะร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส อาทิ โขน นาฏศิลป์ ดนตรีพื้นบ้าน จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนทั่วประเทศ รวมทั้งการนำผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่มีทักษะด้านนาฏศิลป์และดนตรีไปแสดงในกิจกรรมงานวัด

 

นายวีระ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ วธ.และพม. จะร่วมกันส่งเสริมครอบครัวสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ ในทุกมิติ นอกจากนี้ จะร่วมกันการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) โดยจะร่วมกันจัดทำร่างแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาด้านสังคมและชุมชนในพื้นที่อีอีซี

 

ที่มา : www.thaigov.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์