หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
USABC เชื่อมั่นศักยภาพเศรษฐกิจไทย และบริษัทชั้นนำของอเมริกาสนใจลงทุนใน EEC

29 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 918)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล คณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน (U.S. – ASEAN Business Council: USABC) เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมด้วย สำหรับนักธุรกิจสหรัฐฯ และผู้บริหารของ USABC ประกอบด้วย 39 บริษัทจาก 6 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ (1) ด้านพลังงาน/โครงสร้างพื้นฐาน (2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3) ด้านสุขภาพและชีววิทยาศาสตร์ (4) ด้านอาหารและการเกษตร (5) ด้านการผลิต/ภาษี และ (6) ด้านบริการทางการเงิน อาทิ Google, Netflix, American Express, Citi, Harley-Davidson, 3M, Ford, Microsoft, AIG, Chevron และ eBay เป็นต้น

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะการปฏิรูปและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการมุ่งไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมุ่งเน้นที่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นสาขาที่สหรัฐฯ มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร ยานยนต์และอากาศยาน อุตสาหกรรมการแพทย์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการลงทุนที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการลงทุนของบริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เนื่องจากมีฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว และสามารถเป็นประตูและศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการคมนาคมทั่วประเทศ รวมทั้งเชื่อมต่อไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มประเทศ CLMV รวมไปถึงกลุ่มความร่วมมือต่าง ๆ เช่น ACMECS, IORA เป็นต้น ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับเอเชีย โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญชวนนักธุรกิจสหรัฐฯ พิจารณาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของไทยใน EEC
 
USABC พร้อมเป็นหุ้นส่วนในการผลักดันการดำเนินนโยบายประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล และสนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของไทย ทั้งนี้ บริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ อาทิ Dow Chemical ยังแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขต EEC โดยเฉพาะในสาขาการออกแบบ (Design) นวัตกรรม R&D ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้การส่งเสริม นอกจากนี้ คณะนักธุรกิจ USABC และสหรัฐฯ พร้อมที่จะสนับสนุนไทยในฐานะประธานอาเซียน โดยเห็นว่าไทยมีบทบาทสำคัญต่ออาเซียนอย่างมาก
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์