หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
แม่โขง-ล้านช้าง เตรียมจัดทำแผนความร่วมมือเศรษฐกิจระยะ 5 ปี เร่งผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดน

27 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1040)

สมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง เตรียมจัดทำแผนความร่วมมือเศรษฐกิจระยะ 5 ปี เร่งผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนระหว่างสมาชิก ตั้งเป้าหมายขยายการค้าให้ได้ 250 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563
 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศแม่โขง - ล้านช้าง (MLC) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2561 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สมาชิกตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคธุรกิจและนักวิชาการร่วมกัน เพื่อยกร่างแผนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าของ MLC ในระยะ 5 ปีข้างหน้า (2561 - 2565) ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม และจีน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนระหว่างสมาชิก การจัดตั้งสภาธุรกิจ MLC และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าร่วมกัน และให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางการค้าระหว่างสมาชิกแม่โขง - ล้านช้าง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น โดยกำหนดให้จัดทำแผนให้แล้วเสร็จในปี 2561 ตั้งเป้าหมายจะสามารถขยายมูลค่าการค้าให้เป็น 250 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563
 
ในโอกาสนี้ ไทยได้แจ้งในที่ประชุมฯ ให้ทราบถึงแผนการดำเนินโครงการความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน 4 โครงการ ที่ไทยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ของจีน รวม 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ได้มอบให้สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง เป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 - 5 ปี สำหรับมูลค่าการค้าระหว่างกันของประเทศสมาชิก MLC 4 เดือนแรกของปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 79 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์