หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)

22 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 2178)

อาเซียน ให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) อันจะเห็นได้จากการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting: ADMM) ที่ได้เพิ่มสาขาความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เข้าเป็นสาขาที่ 7 จากเดิมที่มีความร่วมมือกันใน 6 ด้าน ได้แก่
 
1.ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
2.ด้านความมั่นคงทางทะเล
3.ด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
4.ด้านการแพทย์ทหาร
5.ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
6.ด้านปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม
 
และต่อมาการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting: ADMM Plus) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ สปป.ลาว ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบจัดตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งการจัดตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Expert Working Group on Cyber Security) จะมีประโยชน์ในด้านการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและการถ่ายทอดความรู้ในทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีฟิลิปปินส์และนิวซีแลนด์เป็นประธานในปี 2560-2563
 
สำหรับประเทศไทย รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ด้วยเช่นกัน จะเห็นได้จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 เมื่อ 13-14 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงประเด็นที่อาเซียนยังคงต้องขับเคลื่อนประชาคมให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไปในอีก 50 ปีข้างหน้า เพื่อการเสริมสร้างประชาคมอาเซียน เน้นนวัตกรรม โดยสิ่งที่อาเซียนควรเร่งดำเนินการ คือ
 
1.การแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ
2.การเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมสูงวัย
3.การบริหารจัดการด้านการบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติในภูมิภาค
4.การต่อต้านปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
 
โดยประเด็นเรื่องการต่อต้านปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า อาเซียนควรพัฒนา "ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของอาเซียน” (ASEAN Cyber Securiy Center) เพื่อให้ประชาคมอาเซียนสามารถเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยมีระบบคุ้มกันจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น อาเซียนจึงควรผนวกแนวคิดศูนย์ไซเบอร์อาเซียนให้อยู่ในแผนการทำงานด้านไซเบอร์ของอาเซียนด้วย
 
 
 
ข้อมูล เอกสารประกอบการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ 4/2561
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์